ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. กรรณิกา บุญเสริม
MISS GUNNIGA BOONSERM
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337058
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผลของเหยื่อล่อที่ผสมสารสกัดจากใบยี่โถ สะเดา ตะไคร้หอม ต่อการตายของแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกัน (Periplaneta Americana)
EFFECT OF BAITS MIXED WITH OLEANDER; NEEM; CITRONELLA GRASS LEAF EXTRACT ON AMERICAN COCKROACH, Periplaneta Americana (Linn.) MORTALITY
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์