ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. วิลาสินี หมอไทย
MISS WILASINEE MORTHAI
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337060
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ประสิทธิภาพของแอนติบอดีซึ่งถูกเหนี่ยวนำขึ้นหลังจากการติดเชื้อพลาสโมเดียมโยอิลิอายระยะในเลือด และรักษาด้วยแอนติบอดีร่วมกับทีเฮลเปอร์หนึ่งแอดจูแวนท์
ANTIBODY EFFICACY INDUCED AFTER BLOOD-STAGE PLASMODIUM YOELII INFECTION AND CURE WITH ANTIBODY PLUS TH1 ADJUVANT
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์