ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ศิริพงษ์ พิมสุคะ
MR. SIRIPONG PIMSUKA
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337061
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตายของทีเซลล์และบีเซลล์ในระหว่างการติดเชื้อพลาสโมเดียมโยอิลิอายระยะในเลือด และรักษาด้วยแอนติบอดีและซีพีจีโอลิโกดีออกซีนิวคลิโอไทด์
T AND B CELL DEATH DURING BLOOD-STAGE PLASMODIUM YOELII INFECTION AND CURE WITH ANTIBODY AND CpG OLIGODEOXYNUCLEOTIDE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์