ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ว่าที่ร.ต.หญิง จันทร์ธิดา ประดิษฐ์ผล
Acting SUB LT CHANTIDA PRADITPON
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337845
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย บทบาทของซีดีสี่แรกกิวลาทอรีเซลล์หลังการติดเชื้อมาลาเรีย และรักษาด้วยแอนติบอดีและสารสังเคราะห์ซีพีจีโอลิโกดีออกซีนิวคลิโอไทด์ในการควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อชนิดเดิมซ้ำ
ROLE OF CD4 REGULATORY T CELLS POST MALARIA INFECTION AND CURE WITH ANTIBODY AND SYNTHETIC CpG OLIGODEOXYNUCLEOTIDE IN IMMUNE REGULATION AGAINST REPEAT HOMOLOGOUS INFECTION
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์