ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาง พัฒนา เลอศักดิ์สมบัติ
MRS. PATHTANA LERSAKSOMBAT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2547
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4737293
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยา Acinetobacter baumannii ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วย หายใจ โรงพยาบาลนครปฐม
RISK FACTORS OF MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII INFECTION IN INTUBATED PATIENTS IN NAKHON PATHOM HOSPITAL
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์