ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. สกุณา แววศรี
MISS SAKUNA WAEWSRI
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2547
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 4737294
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย อัตราตายทารกแรกเกิด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์ กรุงเทพ
NEONATAL DEATH AND RELATED FACTORS IN BUMRUNGRAD INTERNATIONAL BANGKOK
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์