ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. นิธิกุล สุขสุเมฆ
MISS NITHIKOON SUKSUMEK
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2547
ปีการศึกษาที่จบ 2549
รหัสนักศึกษา 4737300
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ HELICOBACTER PYLORI ไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ซี และพยาธิใบไม้ตับ OPISTHORCHIS VIVERRINI กับโรคมะเร็งของเซลล์ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
ASSOCIATIONS AMONG HELICOBACTER PYLORI, HEPATITIS B,HEPATITIS C AND OPISTHORCHIS VIVERRINI WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHOLANGIOCARCINOMA
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์