ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาง สุภาณี ชูชาติ
MRS. SUPANEE CHUCHAT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2547
ปีการศึกษาที่จบ 2549
รหัสนักศึกษา 4737302
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การเพิ่มศักยภาพของพยาบาลเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการ ใช้เครื่องช่วยหายใจ
INCREASING THE POTENTIALITY OF NURSES FOR PREVENTION OF VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์