ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ณัฐนี สุทธิพณิชพงศ์
MISS NUTTANEE SUTTIPANICHPONG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2547
ปีการศึกษาที่จบ 2550
รหัสนักศึกษา 4737311
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การใช้ ERIC SEQUENCE และ PCR เพื่อสร้างลายพิมพ์จีโนมของเชื้อ Salmonella ที่แยกจากฟาร์มไก่และตลาดสด
ERIC SEQUENCE AND PCR TO GENERATE GENOME FINGERPRINTS OF SALMONELLA ISOLATED FROM THE CHICKEN FARMS AND A MARKET
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์