การจัดการความรู้ ภาควิชาอนามัยชุมชน

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
1 พัฒนาหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ ไฟล์
2 การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จปีการศึกษา 2558 ไฟล
3 การจัดการหลักสูตร วทม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคปกติ ไฟล
4 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไฟล
5 การจัดการความรู้เพื่อการจัดการหลักสูตร วทม.(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ ไฟล