หลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชาอนามัยชุมชน

ปริญญาตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
 
 
   
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการพัฒนาสุขภาพชุมชน
 
 

New เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชุน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ... สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 8543 ต่อ 4701