กิจกรรมภาควิชาอนามัยชุมชน

  วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยคณาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยชุมชน
และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ) ...
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
     
   
         
 

วันที่ 6 กันยายน 2560 ผศ. ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นประธานในงานแสดงความยินดีบัณฑิต ภาควิชาอนามัยชุมชน รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559
พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิต

   
     
     
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาค

วิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

   
     
     
 

วันที่ี่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-15.00น. ผศ. ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ประจำปีการศึกษา 2560

   
     
     
     
 

วันที่ 10 ส.ค. 60 ภาควิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ภาควิชาฯ

   
     
     
 

 

วันที่ 31 ก.ค 2560 ผศ.ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่์ี่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Start Up ประจำปีการศึกษา 2560 พื่อละลายพฤติกรรมเตรียมเความเพร้อมของนักศึกษาสร้างพลัง และปลุกความเป็นนักอนามัยชุมชนของนักศึกษา

   
     
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 พร้อมคณะอาจารย ์ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับหลักสูตรอื่นๆ
   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 น. ณ ห้อง 4604 อาคารจรัส ยามะรัต ภาควิชาอนามัยชุมชนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นักอนามัยชุมชนกับสังคมยุคใหม่" โดยศิษย์เก่าสาขาอนามัยชุมชน พร้อมเปิดกล่องแห่งความฝัน (The Time Capsule)

 
     
     
   

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

วันที่ 11 เมษายน 2560 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของภาควิชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย

 

 
   

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการ
เดินทางไปยังพื้นที่ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เพื่อสำรวจและประสานงานพื้นที่ฝึกภาคสนาม
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมบ้านพักนักศึกษา
และซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ในบริเวณที่นักศึกษาเข้าพัก (ครั้งที่ 1)
เพื่อดำเนินการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนนักศึกษาเข้าพัก
See More