กิจกรรมภาควิชาอนามัยชุมชน

         
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "Health Literate Community เปิดวิถีความรอบรู้
 1. สู่สุขภาพชุมชน"

   
         
 
 1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 2. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จัดการสัมมนา
 3. ในหัวข้อ "พชข. กับคุณภาพชีวิตคนกทม." แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
 4. เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขต (พชข.)และการบริหารจัดการระบบสุขภาพภายใต
 5. ้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับเขต

   
  วันที่ 18 เมษายน 2561 ภาควิชาฯ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาตร์ เป็นปรธานในพิธี และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
   
     
     
         
         
 
 1. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และศิษย์เก่าของภาควิชา ที่เข้ารับประทานโล่เกียรติยศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล
 2. ี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2560
 3. 1. คุณวรากร เลาหเสรีกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน (รุ่นที่ 11)
 4. ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท การสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธุ์ นิตย์นรา ผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. จนครบวาระเกษียณอายุราชการ 60 ในปี 2559
 6. 3 อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
   
         
         
  วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วยคณาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยชุมชน
และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ) ...
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
     
   
         
 

วันที่ 6 กันยายน 2560 ผศ. ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นประธานในงานแสดงความยินดีบัณฑิต ภาควิชาอนามัยชุมชน รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559
พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิต

   
     
     
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาค

วิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

   
     
     
 

วันที่ี่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-15.00น. ผศ. ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ประจำปีการศึกษา 2560

   
     
     
     
 

วันที่ 10 ส.ค. 60 ภาควิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ภาควิชาฯ

   
     
     
 

 

วันที่ 31 ก.ค 2560 ผศ.ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่์ี่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Start Up ประจำปีการศึกษา 2560 พื่อละลายพฤติกรรมเตรียมเความเพร้อมของนักศึกษาสร้างพลัง และปลุกความเป็นนักอนามัยชุมชนของนักศึกษา

   
     
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 พร้อมคณะอาจารย ์ได้เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับหลักสูตรอื่นๆ
   

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 น. ณ ห้อง 4604 อาคารจรัส ยามะรัต ภาควิชาอนามัยชุมชนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นักอนามัยชุมชนกับสังคมยุคใหม่" โดยศิษย์เก่าสาขาอนามัยชุมชน พร้อมเปิดกล่องแห่งความฝัน (The Time Capsule)

 
     
     
   

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

วันที่ 11 เมษายน 2560 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของภาควิชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย

 

 
   

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการ
เดินทางไปยังพื้นที่ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เพื่อสำรวจและประสานงานพื้นที่ฝึกภาคสนาม
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมบ้านพักนักศึกษา
และซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ในบริเวณที่นักศึกษาเข้าพัก (ครั้งที่ 1)
เพื่อดำเนินการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนนักศึกษาเข้าพัก
See More