ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาอนามัยชุมชน

 

 
 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1 : การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ(Community Health System Driven: Pathways to Health Equity and Sustainability)ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
 
   
ประชาสัมพันธ์  
ภาควิชาอนามัยชุมชน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชุน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ...
สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0 2354 8543 ต่อ 4701
 
 
 
   
  1. ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และศิษย์เก่าของภาควิชา ที่เข้ารับประทานโล่เกียรติยศจาก
  2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2560
  3. 1. คุณวรากร เลาหเสรีกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน (รุ่นที่ 11)
  4. ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท การสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธุ์ นิตย์นรา ผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  5. จนครบวาระเกษียณอายุราชการ 60 ในปี 2559
  6. 3 อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

 
 
   
กิจกรรมภาค  
 • วันที่ี่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ผศ.ดร. อังสนา บุญธรรม รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เป็นประธานในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน
 • ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพ ุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ช่วงแรก
 • ระหว่างวันที่ 6-20 ตุลาคม 2560 ณ พื้นที่ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 
 

วันที่ี่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-11.00น. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รักษาการรองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ช่วงแรก...
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 
   

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา บุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   
 • วัน์ที่ 24 กันยายน 2560 ผศ. ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
 • สาขาอนามัยชุมชน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • และศิษย์เก่าภาควิชาอนามัยชุมชน ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล
 
 
   

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" ณ บริเวณโถงชั้น 1
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการจัด "การประชุมวิชาการระบบสถขภาพชุมนระดับชาติ ครั้งที่ 1:การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ" ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ มาร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

 
 
     
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ ได้เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ผอ.โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน  
 
 

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร ,อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง และ อ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง ตัวแทนคณะอาจารย์ภาควิชาอนามัยชุมชน ร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยามหิดล ในโอกาสที่ไ้ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์"์

 

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัย ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   
   
ภาควิชาอนามัยชุมชน
ทำหน้าที่จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการสาธารณสุข ให้สนองตอบความต้องการของสังคมในระดับประเทศและภูมิภาค บนพื้นฐานการเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ปรัชญา (คณะฯ)
การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ
Education for the enhancement of health and quality of life of all mankind
ปณิธาน (ภาควิชา)
สร้าง พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านอนามัยชุมชนด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ (ภาควิชา)
ศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาด้านอนามัยชุมชน ในอาเซียน
พันธกิจ (ภาควิชา)
1. ผลิตนักวิชาชีพอนามัยชุมชนให้ถึงพร้อมความรู้ ทักษะ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ฝึกอบรม และวิจัยอนามัยชุมชนในระดับท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน
3. ดำเนินการและเผยแพร่ งานวิจัยด้านอนามัยชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในระดับท้องถิ่น ประเทศและอาเซียน
4. บริการวิชาการด้านอนามัยชุมชน ตามความต้องการของสังคมประวัติภาควิชา