งานวิจัยภาควิชาอนามัยชุมชน

พ.ศ. 2560
Author Title Journal Paper
กิตติพงศ์ พลเสน ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์การสาธารณสุข

วารสารสาธารณสุข

ศาสตร์
Full paper
นวลจันทร์ บุญธรรม, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ณิชชาภัทร ขันสาคร, ภูเบศร์ แสงสว่าง ความต้องการต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุในจังหวัดยโสธร
 • การประชุมวิชาการระบบ
 • สุขภาพชุมชนระดับชาติ
 • ครั้งที่ 1 (17 ก.ค.60)
Full paper
Prasak SANTIPARP Appreciative Critical Reflection in Transformative Learning Process for Enhancing Self-Esteem of Undergraduate Public Health Students: A Qualitative Study ITEC2017 (16-18 August 2017) Full paper
พรรณวดี สารวนางกูร, ประศักดิ์ สันติภาพ กิจกรรมกำรเปลี่ยนทัศนคติเพื่อส่งเสริมกำรดูแลตนเองส ำหรับผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง
 • การประชุมวิชาการระบบ
 • สุขภาพชุมชนระดับชาติ
 • ครั้งที่ 1 (17 ก.ค.60)
Full paper
ณฐมน พรมอ่อน, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, อังสนา บุญธรรม, มธุรส ทพิยมงคลกุล คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนอาคารสูง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • การประชุมวิชาการระบบ
 • สุขภาพชุมชนระดับชาติ
 • ครั้งที่ 1 (17 ก.ค.60)
Full paper
ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, อัจฉรา วรารักษ์, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, นพวรรณ เปียซื่อ

การดำเนิำนงานตามรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังของพยาบาลวิชาชีพและ

ผลลัพธ์ทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครรชสีมา

 • การประชุมวิชาการระบบ
 • สุขภาพชุมชนระดับชาติ
 • ครั้งที่ 1 (17 ก.ค.60)
Full paper
ปริญญา สุขชารี, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, อรนุช ภาชื่น มุมมองของแม่วัยรุ่นต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 • การประชุมวิชาการระบบ
 • สุขภาพชุมชนระดับชาติ
 • ครั้งที่ 1 (17 ก.ค.60)
Full paper
สายฝน สกุลผอม, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, ประศักดิ์ สันติภาพ

การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้ำน

ในพื้นที่ภาคใต้

 • การประชุมวิชาการระบบ
 • สุขภาพชุมชนระดับชาติ
 • ครั้งที่ 1 (17 ก.ค.60
Fullpaper
กิตติพงศ์ พลเสน และคณะ

สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ใช้การแพทย์ฉุกเฉิน

ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ในประเทศไทย

เอกสารสรุปผลงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

Full paper
ณิชชาภัทร ขันสาคร และคณะ การศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ

เอกสารสรุปผลงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

Full paper
CN Maung, TT Sein, T Hlaing, K Okanurak, T Silawan, J Kaewkungwal Promoting community malaria control in rural Myanmar through an active community participation program using the participatory learning approach Rural and Remote Health Full paper
จิตติพฒัน์ สืบสิมมา, ทศันีย์ ศิลาวรรณ, ณชิชาภัทร ขันสาคร พฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร เพาะปลูกพริกผู้ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช: กรณศีึกษา ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ วารสารพิษวิทยาไทย 2560 ; 32(1) : 9-25 Full paper
พ.ศ. 2559
Author Title Journal Paper
อังสนา บุญธรรม และคณะ

การตรวจพิสูจน์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการพัฒนารูป

แบบและกลไกรณรงค์เพื่์อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ

วารสารวิชาการ

สาธารณสุข

ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 พย.- ธค. 59

Full Paper
กิตติพงศ์ พลเสน*, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ*, อรนุช ภาชื่น**, ณิชชาภัทร ขันสาคร*

การระบุและสังเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Community Health Problems Identification and Synthesis through Participatory Learning Process)

วารสารสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยบูรพา :

Full paper
Jintana Sirivarasa, Rodjana Chunhabundit1, Sirintorn Chansirikarnjana, Somporn Chottivitayatarakorn, Wilawan Prasanatikom, Nitchaphat Khansakorn, Sming Kaojarern Environmental Lead and Cadmium Exposure and Metabolic Syndrome in Women วารสารพิษวิทยาไทย 2559 ; 31(1) : 20-35 Full paper
Prachumporn Kaweekorn, Phubet Saengsawang, SKT Meditation Therapy Model by SKT Trainers for Controlling Blood Pressure in Hypertensive Patients, Yasothon Province.

วารสารสมาคม

เวชศาสตร์ป้องกัน

แห่งประเทศไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กย.-

ธค. 59

Full paper
สุทิตย์ บุญเรือง, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, วิริณธิ์ กิตตพิชัย และ ทั

ปัจจัยภาวะและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก: การเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน

EAU HERITAGE Journal

Science and Technology

Vol.10 No.1 January-April 2016

Full paper
Tassanee Silawan, Oranut Pacheun, Winnipa Kaesak Health Workers' Perspective Towards Health Services Performance in Subdistrict Administrative Organization: A cross-sectional Study in Region Nine Health Area of Thailand J Public Health 2016: 46(3):299-312 Full paper
Paul Adrian V Pinlac, Tassanee Silawan, Ma Sandra B Tempongko, Ma Carmen C Tolabing and Ngamphol Soonthornworasiri INTERRUPTED TIME SERIES ANALYSIS USING SEGMENTED REGRESSION OF PREMATURE MORTALITY FROM NONCOMMUNICABLE DISEASE AMONG FILIPINOS

Presented at the Public Health Conference:

Vol 47 No. 4 July 2016

Abstract
Sittichok Haisog , Oranut Pacheun and Tassanee Silawan Perspective of Personnel Towards the Duties and Readiness for Health Operations of Sub-district Municipalities, Phayao Province
Ratchaphruek Journal Vol.14 No.3 (September - December 2016) Full paper

Sugiyama, Lawaporn;

Pathumcharoenwattana, Weerathep; Burasirirak,

Sombbon; Santiparp, Prasak

A learning process of self-development program to enhance potential in lifelong learning management of non-formal education facilitators in Thailand: A qualitative study Advanced Science Letters, Volume 22, Numbers 5-6, May 2016, pp.1197-1200(4 Abstract
Santiparp, Prasak Experiences of Transformative Learning in social life event for chronic disease management Advanced Science Letters, Volume 22, Numbers 5-6, May 2016, pp.1248-1251(4) Abstract
พ.ศ. 2558
Author Title Journal Paper
กติติพงศ์ พลเสน

การเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิหลังการถ่ายโอน

ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

MUPHconference2015

Fullpaper
Jintana Sirivarasai, Krittaya Petchpoung, Nichaphat Khansakorn, Krongtong Yoovathaworn, Thunyachai Sura, Sming Kaojarern Alteration of Oxidative Stress Biomarkers Resulting from Environmental Exposure to PAHs วารสารพิษวิทยาไทย 2558 ; 30(1) : 60-77 Full paper
Nattaporn Pluemchan and Nitchaphat Khansakorn

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส

ในเลือดของเกษตรกรใน ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

วารสารพิษวิทยาไทย 2558 ; 30(2) Full paper
C Olsen, J Conway, L DiPrete-Brown, F Hutchins, K Poulsen, K Solheim, C Kraus, D Gaus, T Silawan Advancing integrative "one-health" approaches to global health through multidisciplinary, faculty-led global health fied courses Meeting Abstracts
Published Online March 26, 2015 University of WisconsinMadison, Madison, WI, USA
Abstrat
Sayampoo Saita, Tassanee Silawan, Chanuantong Tanasugarn, Chanin Charoenkul, Jaranit Kaewkungwal
Distributions and Predictive Factors of Malaria Risk Areas along the Thai-Myanmar Border J Sci Technol MSU Full paper
UMAWADEE LAOTHONG,YUSUKE HIRAKU, SHINjI OIKAWA, KITTI INTUYOD, MARIKO MURATA and SOMCHAI PINLAOR Melatonin induces apoptosis in cholangiocarcinoma cell lines by activating the reactive oxygen species-mediated mitochondrial pathway ONCOLOGY REPORTS 33: 1443-1449, 2015
Full paper