บุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน

ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ (หัวหน้าภาควิชา)

ผศ.ดร.อังสนา บุญญธรรม

 

อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร

อ.กิตติพงศ์ พลเสน

  B.Sc.(Public Health)
  B.Pol.Sc.
  M.A.(Demography)
  กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

  kittipong.pon@mahidol.edu 

อ.จุฑาทิพย์ คงปั้น

  B.Sc. (Public Health)
  M.Sc. (Public Health)
  ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
  jutatip.kon@mahidol.edu

อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง

อ.ดร.อัจฉรา วรารักษ์

อ.ดร.นพ.ประศักดิ์ สันติภาพ

อ.ดร. ภูเบศร์ แสงสว่าง

B.Sc. (Public Health)
M.Sc. (Health Care Management)
Dr. PH. (Public Health)

Phubet.sae@mahidol.ac.th

 

อ.ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล

B.Sc. (Environmental Science)
M.Sc. (Environmental Sanitation)

Nuttawat_111@hotmail.com

ธุรการภาควิชา  

นส.นิภัทรา เทพนิมิตร