รายชื่อผู้ลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนถึง ณ ขณะนี้ 26 ท่าน
ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ วันที่ลงทะเบียน Register No. จังหวัด หน่วยงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง Contact ประเภท ชำระค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
ลำดับ วันที่ลงทะเบียน Register No. จังหวัด หน่วยงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง Contact ประเภท ชำระค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1 30/11/2561 001 กทม คณะสาสุข นส. วีณา บุรวิช จนท.บริหาร 081-867-0835
phwww@mahidol.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
2 13/01/2562 003 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม อาจารย์ประจำพิเศษ 081-309-6596
adssattam@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
3 14/01/2562 004 นครพนม รพ.นครพนม นาง ภัสรา พลศรี นักวิชาการสาธารณสุข 086-850-8700
passara_4801@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป  No
4 14/01/2562 005 อ.เมือง จ.ตรัง วพบ.ตรัง นาง นฤมล เฉ่งไล่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 089--47-2501
ying16411@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
5 15/01/2562 006 จันทบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ นางสาว สิริวรรณ ธรรมคงทอง นักกายภาพบำบัด 080-644-7695
nuena_tg@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
6 16/01/2562 007 กทม. กรมควบคุมโรค นางสาว วีณา ทรงศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 087-790-1170
vna.bur@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
7 16/01/2562 008 กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล นางสาว อรัญญา จันทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 085-156-9361
bu.phhe@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
8 16/01/2562 009 กรุงเทพมหานคร สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม 081-762-8808
somjits.ph@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
9 16/01/2562 010 กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง อาจารย์ 081-684-0109
kmkaeo@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
10 16/01/2562 011 สมุทรสงคราม สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา นางสาว วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ 088-014-5485
aeaelottewallapa@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
11 17/01/2562 012 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการ 089-421-4388
chalermpol.t@siu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
12 17/01/2562 013 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล วิชาการ 081-250-9584
supreya.tun@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
13 17/01/2562 014 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย ปรีชา สุสันทัด รองเลขาธิการ 081-637-9709
precha2488@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
14 17/01/2562 015 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง จารุณี ชัยชาญชีพ บรรณารักษ์ 081-689-2967
cjarunee@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
15 17/01/2562 016 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง นลินี มกรเสน ปฏิคม 085-158-7321
nalineem28@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
16 17/01/2562 017 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง ลัดดา ปิยเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์ 081-733-1971
lad2501@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
17 17/01/2562 018 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย ชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการกลาง 081-484-4030
chaiyasitholy@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
18 17/01/2562 019 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง เพ็ญศรี เกิดนาค กรรมการกลาง 089-897-3607
iam_pensri@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
19 17/01/2562 020 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ กรรมการกลาง 089-926-8977
duangkham99@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
20 17/01/2562 021 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง สุดาพร ดำรงค์วานิช กรรมการกลาง 085-484-8614
sudatirak@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
21 17/01/2562 022 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. สุรีย์ จันทรโมลี กรรมการกลาง 086-088-1218
hepathai@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
22 17/01/2562 023 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ กรรมการกลาง 081-658-0731
aimutchaw@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
23 17/01/2562 024 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาว จีริสุดา วังศรีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 088-583-2199
jeerisuda_w@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป  No
24 17/01/2562 025 กรุงเทพฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นาง นภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ 081-442-3422
napaporn.mua@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
25 17/01/2562 026 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. พาณี สีตกะลิน วิเทศสัมพันธ์ 081-869-1475
panee_ps33@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
26 17/01/2562 027 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย กรรมการกลาง 081-513-4677
hepathai@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No

ชำระเงินแล้ว 1 ท่าน