รายชื่อผู้ลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนถึง ณ ขณะนี้ 147 ท่าน
ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ วันที่ลงทะเบียน Register No. จังหวัด หน่วยงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง Contact ประเภท ชำระค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
ลำดับ วันที่ลงทะเบียน Register No. จังหวัด หน่วยงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง Contact ประเภท ชำระค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1 30/11/2561 001 กทม. คณะสาสุข นส. วีณา บุรวิช จนท.บริหาร 081-867-0835
phwww@mahidol.ac.th
บุคคลทั่วไป  Yes
2 13/01/2562 003 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม อาจารย์ประจำพิเศษ 081-309-6596
adssattam@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
3 14/01/2562 004 นครพนม รพ.นครพนม นาง ภัสรา พลศรี นักวิชาการสาธารณสุข 086-850-8700
passara_4801@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป  No
4 14/01/2562 005 อ.เมือง จ.ตรัง วพบ.ตรัง นาง นฤมล เฉ่งไล่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 089--47-2501
ying16411@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
5 15/01/2562 006 จันทบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ นางสาว สิริวรรณ ธรรมคงทอง นักกายภาพบำบัด 080-644-7695
nuena_tg@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
6 16/01/2562 007 กทม. กรมควบคุมโรค นางสาว วีณา ทรงศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 087-790-1170
vna.bur@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
7 16/01/2562 008 กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล นางสาว อรัญญา จันทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 085-156-9361
bu.phhe@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
8 16/01/2562 009 กรุงเทพมหานคร สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม 081-762-8808
somjits.ph@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
9 16/01/2562 010 กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง อาจารย์ 081-684-0109
kmkaeo@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
10 16/01/2562 011 สมุทรสงคราม สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา นางสาว วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ 088-014-5485
aeaelottewallapa@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
11 17/01/2562 012 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการ 089-421-4388
chalermpol.t@siu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
12 17/01/2562 013 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล วิชาการ 081-250-9584
supreya.tun@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
13 17/01/2562 014 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย ปรีชา สุสันทัด รองเลขาธิการ 081-637-9709
precha2488@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
14 17/01/2562 015 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง จารุณี ชัยชาญชีพ บรรณารักษ์ 081-689-2967
cjarunee@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
15 17/01/2562 016 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง นลินี มกรเสน ปฏิคม 085-158-7321
nalineem28@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
16 17/01/2562 017 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง ลัดดา ปิยเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์ 081-733-1971
lad2501@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
17 17/01/2562 018 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย ชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการกลาง 081-484-4030
chaiyasitholy@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
18 17/01/2562 019 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง เพ็ญศรี เกิดนาค กรรมการกลาง 089-897-3607
iam_pensri@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
19 17/01/2562 020 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ กรรมการกลาง 089-926-8977
duangkham99@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
20 17/01/2562 021 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง สุดาพร ดำรงค์วานิช กรรมการกลาง 085-484-8614
sudatirak@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
21 17/01/2562 022 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. สุรีย์ จันทรโมลี กรรมการกลาง 086-088-1218
hepathai@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
22 17/01/2562 023 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ กรรมการกลาง 081-658-0731
aimutchaw@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
23 17/01/2562 024 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาว จีริสุดา วังศรีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 088-583-2199
jeerisuda_w@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป  No
24 17/01/2562 025 กรุงเทพฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นาง นภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ 081-442-3422
napaporn.mua@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
25 17/01/2562 026 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. พาณี สีตกะลิน วิเทศสัมพันธ์ 081-869-1475
panee_ps33@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
26 17/01/2562 027 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย กรรมการกลาง 081-513-4677
hepathai@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
27 21/01/2562 028 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นาง ฐิติภัค อินทเสม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 091-060-6227
thitipook11@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
28 21/01/2562 029 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นาย ชัชนันท์ ปรัสพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 092-886-3194
chat_pup@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
29 21/01/2562 030 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นางสาว วรดา พรมนัส นักวิชาการสาธารณสุข 095-039-5482
vorada7072@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
30 22/01/2562 031 พะเยา สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ อาจารย์ 081-912-8708
eungkaew@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
31 25/01/2562 032 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาว ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน นิสิตปริญญาเอก 083-126-6177
lonku59@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
32 25/01/2562 033 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาว นงนุช เดชจบ นิสิตปริญญาเอก 097-127-2307
nuch_3922@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
33 28/01/2562 034 ลพบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นาง กชกร สมมัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 097-249-6829
kotchakorn37@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
34 28/01/2562 035 กาฬสินธุ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นาย ศิวกุล นาถ้ำพลอย หัวหน้างานสุขศึกษา 087-775-5911
siwakull.na@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
35 01/02/2562 036 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลลาดบัวหลวง นาง ลดาวัลย์ เนตรวิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-310-3306
notesumalee@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
36 01/02/2562 037 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลลาดบัวหลวง นาง ไลลา โอ่งเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 062-854-5996
recyatata@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
37 01/02/2562 038 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นาย หาญหรัณย์ ส่งสี นิสิตปริญญาตรี 064-119-7959
hanharun.songsri@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
38 01/02/2562 039 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พรปรียา ขุมทอง นิสิตระดับปริญญาตรี 063-950-9961
Pornpreeyaearth@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
39 01/02/2562 040 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว วริศรา อัมพะเศวต นิสิตปริญญาตรี 091-847-0838
mint.wrsr15@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
40 01/02/2562 041 นนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นาง จินตนา เจริญศุข รักษาการนักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 086-509-9718
่jintanacha@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
41 01/02/2562 042 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว ณัฐริกา เมืองมูล นิสิตปริญญาตรี 098-736-0366
name10072539@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
42 01/02/2562 043 ลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นาง พวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 086-189- 867
puang8876@hotmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  No
43 02/02/2562 044 พะเยา คณะแพทนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พรรวินท์ พลเจริญ นิสิตปริญญาตรี 088-236-6963
pjr.pornrawin@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
44 02/02/2562 045 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว เบญญาภา สุตะวงค์ นิสิตปริญญาตรี 097-924-3167
benyapa.jw@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
45 02/02/2562 046 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พลอยเพ็ชร จันทร นิสิตปริญญาตรี 094-756-9634
Ployhet7800@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
46 05/02/2562 047 ปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี นาง วีนัส วัฒนธำรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 086-455-1507
venuswat9@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
47 05/02/2562 048 ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาว ทองสุข โพนเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 088-572-7316
prsasuk101@gmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  Yes
48 08/02/2562 049 นนทบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นาง พัชราภรณ์ เย็นสำราญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-866-8813
ningpat1@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
49 08/02/2562 050 นนทบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นาง อรุณี ตระการรังสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-497-9894
edu.pnk2017@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
50 10/02/2562 051 พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 081-858-1950
moteww@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
51 12/02/2562 052 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นาย อดิศักดิ์ บัวศรียอด นักวิชาการสาธารณสุข 090-280-9886
aeouve@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
52 12/02/2562 053 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นาย ธราธร โคตรแก้ว เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 088-709-7717
farbabor.bb@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
53 12/02/2562 054 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 081-401-7301
ัีyuvadee@buu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
54 12/02/2562 055 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม อาจารย์ 087-106-7272
paph045@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
55 12/02/2562 056 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว เสาวนีย์ ทองนพคุณ อาจารย์ 086-345-7918
saowaneehe@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
56 12/02/2562 057 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว นิภา มหารัชพงศ์ อาจารย์ 084-085-3092
chaiyanan@go.buu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
57 12/02/2562 058 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ อาจารย์ 084-805-3092
chaiyanan@go.buu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
58 13/02/2562 059 ปทุมธานี โรงพยาบาลธัญบุรี นาย ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี 092-268-6101
sarawut.tnsr@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
59 15/02/2562 060 ปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นาง พรรณี ขาวเมฆ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-312-4347
qualityems@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
60 17/02/2562 061 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ นางสาว สมประสงค์ มณฑลผลิน นิสิตปริญญาเอก 089-669-0916
Somprasong2505@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
61 18/02/2562 062 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดร. เจตนิพิฐ สมมาตย์ วิทยาจารย์ 061-690-7700
jetnipit@scphkk.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
62 20/02/2562 063 จันทบุรี โรงพยาบาลสองพี่น้อง นาย บรรจบ แจ่มจ้า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 087-009-9223
thongakechan@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
63 20/02/2562 064 นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นาย ภาสกร ชาญจิราวดี ครู 080-841-8754
chanjirawadee@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
64 21/02/2562 065 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางสาว ทิพย์อักษร วรรณทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 087-868-6494
Tipaksorn_wan@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
65 21/02/2562 066 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางสาว อิสราภรณ์ รัตนโภคภัณฑ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-878-8872
isara872@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
66 21/02/2562 067 อ.เมือง จ.ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นางสาว ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร วิทยาจารย์ปฏิบัติการ 085-460-0486
taper_akiko@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
67 22/02/2562 068 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว อัญชลี เตียวเจริญ นิสิต 080-092-3099
anchalee2929@hotmail.co.th
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
68 23/02/2562 069 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รศ.ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์ ผู้อำการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 081-809-2312
pornsuk1955@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
69 25/02/2562 070 ราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม นาง โฉมยง เหลาโชติ นักวิชาการสาธารรสุข 083-225-0966
chom03@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
70 25/02/2562 071 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว เครือวัลย์ แพทนัทธี นิสิตปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ 085-998-4971
krua_wan@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
71 26/02/2562 072 ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ยุวดี งอมสงัด นิสิตพยาบาลสาสตรมหาบัณฑิต 081-149-2860
yuwadee9988@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
72 26/02/2562 073 จันทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกต นาย รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 098-826-0515
desperado_ea@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
73 26/02/2562 074 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาง โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ อาจารย์/ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 099-459-6632
sopana2010@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
74 26/02/2562 075 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาง ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ อาจารย์ 083-941-5966
nuttawadee_ch@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
75 27/02/2562 076 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี นาง วัชนีย์ รัตนกุล นักวิชาการสาธารณสุข 089-280-1753
้hs3pot@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
76 27/02/2562 077 ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นาง มณฑิรา จันทวารีย์ อาจารย์ 061-656-4299
dek-do@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
77 27/02/2562 078 ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นาย ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ วิทยาจารย์ 088-571-7558
mailmail_yo@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
78 27/02/2562 079 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนก่น นาย วิรัช มั่นในบุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข 089-620-1654
mkob09@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
79 27/02/2562 080 กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย ธีรพล ผังดี นิสิตปริญญาเอก 086-932-6003
benz_trp@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
80 28/02/2562 081 ชลบุรี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นาย ภูวณัฎฐ์ รอบคอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 063-985-1591
teemo_system@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
81 28/02/2562 082 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นาง ธัญชนก วงศ์สวัสดิชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 062-858-2956
knok999999@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
82 28/02/2562 083 พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นาวสาว กาญจณา สิงห์วี นักวิจัย 097-338-9858
gig-kick_369@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
83 02/03/2562 084 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพญาไท1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพย์สุคนธ์ ศรีลาธรรม พยาบาลชำนาญการ 089-111-6771
tipsukhon2512@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
84 04/03/2562 085 นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางสาว จริยา หัตถมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 081-474-7479
ja_09_60@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
85 04/03/2562 086 ตราด กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด นาง นงเยาว์ ศรีระษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-833-8933
nong_yaot05@outlook.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
86 06/03/2562 087 นครสวรรค์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นาง อำไพ ทองแบน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 084-153-3211
Amphaitong@outlook.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
87 06/03/2562 088 นครสวรรค์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นางสาว จิราภรณ์ อริยสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 083-962-4441
Jirapornariyasit@Gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
88 06/03/2562 089 ปทุมธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาว ดารณี ใจเอื้อ พยาบาลชำนาญการระดับ 7 085-109-6110
daraneenokink@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
89 06/03/2562 090 ระยอง โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาว ณัฏฐ์ชุดา มีบุญ พยาบาลวิชาชีพ 092-738-1499
natchuda.mee@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
90 06/03/2562 091 ราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก นาย นพพร ทัพอยู่ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 084-459-2469
pht2550@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
91 07/03/2562 092 พระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา นาง พรรนิภา ตุรงตค์เรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-334-4889
p.turongruang@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
92 08/03/2562 093 กทม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สพ.ญ. มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ นิสิตปริญญาเอก 062-289-2966
white_feline@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
93 08/03/2562 094 พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว วราภรณ์ ยังเอี่ยม นิสิตปริญญาเอก 084-815-3055
warayoungiam@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
94 08/03/2562 095 ยโสธร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาว นรินทรา แนบสนิท นิสิต/นักศึกษา 099-009-3445
narintra21@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
95 09/03/2562 096 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาว ธธิธา เวียงปฏิ อาจารย์ 099-041-4661
tatitawiangpati@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
96 11/03/2562 097 สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี นาง บัวผัน นันทจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-704-7973
ิbua.nantajit@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
97 11/03/2562 098 พิจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นางสาว จีราวรรณ ประทุมมาศ ครู 094-705-8724
jera.y@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
98 11/03/2562 099 นนทบุรี สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางสาว จุฑามาศ มากกุญชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 084-618-2031
juch_bow@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
99 11/03/2562 100 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา นางสาว วรรณิกา อยู่สุข ครู 088-267-0469
wannika.yusuk@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
100 12/03/2562 101 ราชบุรี โรงพยาบาลบ้านคา นางสาว อาริยา เลิศวิไล หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม 063-896-4922
rooptong77@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
101 12/03/2562 102 สุพรรณบุรี โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นางสาว มนัสนันท์ ชมภูวิเศษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 085-704-8723
Ket_dentyfun@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
102 13/03/2562 103 กทม. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาว จามจุรี ประโพธิ์ศรี นักสุขศึกษา 086-846-9751
jamjuree54070419@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
103 13/03/2562 104 ชลบุรี โรงพยาบาลหนองใหญ่ นางสาว ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 083-111-0545
pastapraew@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
104 13/03/2562 105 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาว จีรนันท์ คงผอม พยาบาลวิชาชีพ 081-493-2620
jeeraprae79@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
105 13/03/2562 106 กรุงเทพมหานคร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นาย เอกพล สุดาชม พยาบาลวิชาชีพ 062-602-6269
sudachom_a@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
106 13/03/2562 107 กรุงเทพฯ THAI STEWARD SERVICES COMPANY LIMITED นางสาว ธัญญาลักษณ์ นาครินทร์ sale coordinator 086-376-8813
tyl_unun@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
107 14/03/2562 108 อุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี นางสาว จิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-057-2925
ิbirdleela@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
108 14/03/2562 109 สุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา นาง อัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 083-465-8818
hed_surin@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
109 14/03/2562 110 สุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา นาย อาณัติชัย บุญยอ นักวิชาการสาธารณสุข 090-184-8139
hed_surin@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
110 14/03/2562 111 สุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา นาย สุพล พันอิน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 098-196-4616
hed_surin@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
111 15/03/2562 112 ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นาง ปณัชดา อ่อนน้อม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 036-056-6609
natcha2517@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
112 16/03/2562 113 นครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นางสาว กัญนิกา อยู่สำราญ อาจารย์ 088-713-8425
kannika_yoo@vu.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
113 16/03/2562 114 ราชบุรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี นาย ภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 095-246-5728
dekthai_noo@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
114 18/03/2562 115 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นางสาว ธิดารัตน์ ชาญชัย นักวิชาการสาะารณสุขปฏิบัติการ 094-592-3653
saksy20@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
115 18/03/2562 116 กาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ดร. ศุภกร สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี 081-936-2523
supakorn1960@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
116 18/03/2562 117 กาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ดร. ทัดตา สุภากูลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 081-736-6413
tadta_ku65@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
117 18/03/2562 118 นครนายก โรงพยาบาลบ้านนา นาง กาญจนี คำเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-703-7055
paebanh@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
118 18/03/2562 119 นครนายก โรงพยาบาลบ้านนา นาง สมบูรณ์ บุญรมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 083-597-7745
somboon.lek@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
119 18/03/2562 120 พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นางสาว อรณี ศรียา นักวิทยาศาสตร์ 086-298-5456
frindfake@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
120 19/03/2562 121 เลย โรงพยาบาลเลย นาง พิราวัลย์ พิมพาเรือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-418-4694
pirawan2009@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
121 20/03/2562 122 กำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาว กำไลทิพย์ ระน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 097-326-5516
kamlairanoy@hotmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  No
122 20/03/2562 123 เพชรบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้ส จังหวัดเพชรบุรี นาง บุญเรือน วงศ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุข 086-074-1566
ruen.0609@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
123 20/03/2562 124 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้ส จังหวัดเพชรบุรี นางสาว กษิรา โพรามาต นักวิชาการสาธารณสุข 062-563-6661
gg.zelda@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
124 20/03/2562 125 ตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร. สรรยาพร วงศ์คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-888-6496
leera15@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
125 20/03/2562 126 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก นางสาว ศศิวรรณ สมหา นักวิชาการสาธารณสุข 095-036-1709
sasiwan_29_2531@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
126 21/03/2562 127 จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นาง นิภา ทองประทีป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 085-101-5751
nipa_ppk@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
127 21/03/2562 128 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น นาย วิทญา ตันอารีย์ นิสิต/นักศึกษา 088-269-1548
wittaya_t@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
128 21/03/2562 129 จันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นาง อรุณ สิทธิโชค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 087-127-4371
ARUNSIT03@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
129 21/03/2562 130 กรุงเทพฯ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นาง (ผศ.ดร.) ภรณี วัฒนสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชา 081-361-4199
ploy1568@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
130 21/03/2562 131 กรุงเทพฯ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นางสาว (ผศ.ดร.) มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชา 081-361-4199
ploy1568@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
131 21/03/2562 132 อ.เมือง จ.ตรัง โรงพยาบาลกันตัง นางสาว เอื้องไพร พรมจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุข 084-246-2255
ueangpraip@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
132 21/03/2562 133 อ.เมือง จ.ตรัง โรงพยาบาลกันตัง นาง สุวิมล จิตรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 065-819-6284
ueangpraip@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
133 22/03/2562 134 กทม. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พันเอกพิเศษ จันทนา กมลศิลป์ ผอ.กองการปกครอง 089-661-1078
kamolaoy@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
134 22/03/2562 135 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นาย ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา 081-700-5989
chanphro@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
135 22/03/2562 136 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นาง สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 081-545-5065
siripak88@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
136 22/03/2562 137 นครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นาง มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์ 081-547-5041
malipho6@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
137 22/03/2562 138 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นาง พรรณี เลาวะเกียรติ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 090-345-7471
numtoy@yahoo.com
บุคคลทั่วไป  No
138 22/03/2562 139 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นาย สิทธิคุณ คำวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข 088-595-1552
sittikoon.k@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
139 22/03/2562 140 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นาย พรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 080-638-9299
sittikoon.k@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
140 22/03/2562 141 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นางสาว ธิดารัตน์ รอดเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุข 087-311-0766
cartoon_63@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
141 22/03/2562 142 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นางสาว วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ 091-832-9153
wararat_san@vu.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
142 22/03/2562 143 สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร นาย พงศ์พัฒน์ ชวโรกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-919-4936
kunpongpat@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
143 22/03/2562 144 เชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย นาย ปรเมศวร์ ขัติยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 086-586-5636
pokaekung@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
144 22/03/2562 145 เชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย นาย ปิติพล คำปันพรหม นักวิชาการสาธารณสุข 088-405-3509
ms_pkpitipol@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
145 22/03/2562 146 สุราษฏณ์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ นาย พนัส อรัญภาค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 084-307-6328
panus5718@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
146 23/03/2562 147 อุตรดิตถ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นาย สุภัทรชัย ภาณุวณิชชากร นักวิชาการสาธารณสุข 061-698-2659
putch_s@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
147 24/03/2562 148 ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว สุพจนีย์ สะอาด นักศึกษาปริญญาโท 091-698-4982
supotjanee-pare@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No

ชำระเงินแล้ว 46 ท่าน