รายชื่อผู้ลงทะเบียน
จำนวนผู้ลงทะเบียนถึง ณ ขณะนี้ 356 ท่าน
ค้นหารายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ วันที่ลงทะเบียน Register No. จังหวัด หน่วยงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง Contact ประเภท ชำระค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
ลำดับ วันที่ลงทะเบียน Register No. จังหวัด หน่วยงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง Contact ประเภท ชำระค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1 30/11/2561 001 กทม. คณะสาสุข นส. วีณา บุรวิช จนท.บริหาร 081-867-0835
phwww@mahidol.ac.th
บุคคลทั่วไป  Yes
2 13/01/2562 003 นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม อาจารย์ประจำพิเศษ 081-309-6596
adssattam@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
3 14/01/2562 004 นครพนม รพ.นครพนม นาง ภัสรา พลศรี นักวิชาการสาธารณสุข 086-850-8700
passara_4801@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
4 14/01/2562 005 อ.เมือง จ.ตรัง วพบ.ตรัง นาง นฤมล เฉ่งไล่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 089--47-2501
ying16411@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
5 15/01/2562 006 จันทบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ นางสาว สิริวรรณ ธรรมคงทอง นักกายภาพบำบัด 080-644-7695
nuena_tg@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
6 16/01/2562 007 กทม. กรมควบคุมโรค นางสาว วีณา ทรงศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 087-790-1170
vna.bur@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
7 16/01/2562 008 กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล นางสาว อรัญญา จันทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 085-156-9361
bu.phhe@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
8 16/01/2562 009 กรุงเทพมหานคร สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม 081-762-8808
somjits.ph@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
9 16/01/2562 010 กรุงเทพมหานคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง อาจารย์ 081-684-0109
kmkaeo@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
10 16/01/2562 011 สมุทรสงคราม สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา นางสาว วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ 088-014-5485
aeaelottewallapa@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
11 17/01/2562 012 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการ 089-421-4388
chalermpol.t@siu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
12 17/01/2562 013 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. สุปรียา ตันสกุล วิชาการ 081-250-9584
supreya.tun@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
13 17/01/2562 014 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย ปรีชา สุสันทัด รองเลขาธิการ 081-637-9709
precha2488@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
14 17/01/2562 015 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง จารุณี ชัยชาญชีพ บรรณารักษ์ 081-689-2967
cjarunee@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
15 17/01/2562 016 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง นลินี มกรเสน ปฏิคม 085-158-7321
nalineem28@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
16 17/01/2562 017 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง ลัดดา ปิยเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์ 081-733-1971
lad2501@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
17 17/01/2562 018 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย ชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการกลาง 081-484-4030
chaiyasitholy@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
18 17/01/2562 019 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง เพ็ญศรี เกิดนาค กรรมการกลาง 089-897-3607
iam_pensri@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
19 17/01/2562 020 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาย สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ กรรมการกลาง 089-926-8977
duangkham99@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
20 17/01/2562 021 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นาง สุดาพร ดำรงค์วานิช กรรมการกลาง 085-484-8614
sudatirak@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
21 17/01/2562 022 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. สุรีย์ จันทรโมลี กรรมการกลาง 086-088-1218
hepathai@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
22 17/01/2562 023 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศ.ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ กรรมการกลาง 081-658-0731
aimutchaw@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
23 17/01/2562 024 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาว จีริสุดา วังศรีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 088-583-2199
jeerisuda_w@yahoo.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
24 17/01/2562 025 กรุงเทพฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นาง นภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ 081-442-3422
napaporn.mua@mahidol.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
25 17/01/2562 026 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ.ดร. พาณี สีตกะลิน วิเทศสัมพันธ์ 081-869-1475
panee_ps33@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
26 17/01/2562 027 กรุงเทพฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย กรรมการกลาง 081-513-4677
hepathai@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
27 21/01/2562 028 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นาง ฐิติภัค อินทเสม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 091-060-6227
thitipook11@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
28 21/01/2562 029 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นาย ชัชนันท์ ปรัสพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 092-886-3194
chat_pup@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
29 21/01/2562 030 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นางสาว วรดา พรมนัส นักวิชาการสาธารณสุข 095-039-5482
vorada7072@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
30 22/01/2562 031 พะเยา สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ อาจารย์ 081-912-8708
eungkaew@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
31 25/01/2562 032 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาว ณฐินี พงศ์ไพฑูรย์สิน นิสิตปริญญาเอก 083-126-6177
lonku59@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
32 25/01/2562 033 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาว นงนุช เดชจบ นิสิตปริญญาเอก 097-127-2307
nuch_3922@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
33 28/01/2562 034 ลพบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช นาง กชกร สมมัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 097-249-6829
kotchakorn37@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
34 28/01/2562 035 กาฬสินธุ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นาย ศิวกุล นาถ้ำพลอย หัวหน้างานสุขศึกษา 087-775-5911
siwakull.na@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
35 01/02/2562 036 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลลาดบัวหลวง นาง ลดาวัลย์ เนตรวิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-310-3306
notesumalee@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
36 01/02/2562 037 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลลาดบัวหลวง นาง ไลลา โอ่งเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 062-854-5996
recyatata@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
37 01/02/2562 038 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นาย หาญหรัณย์ ส่งสี นิสิตปริญญาตรี 064-119-7959
hanharun.songsri@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
38 01/02/2562 039 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พรปรียา ขุมทอง นิสิตระดับปริญญาตรี 063-950-9961
Pornpreeyaearth@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
39 01/02/2562 040 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว วริศรา อัมพะเศวต นิสิตปริญญาตรี 091-847-0838
mint.wrsr15@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
40 01/02/2562 041 นนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นาง จินตนา เจริญศุข รักษาการนักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 086-509-9718
่jintanacha@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
41 01/02/2562 042 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว ณัฐริกา เมืองมูล นิสิตปริญญาตรี 098-736-0366
name10072539@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
42 01/02/2562 043 ลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นาง พวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 086-189- 867
puang8876@hotmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  No
43 02/02/2562 044 พะเยา คณะแพทนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พรรวินท์ พลเจริญ นิสิตปริญญาตรี 088-236-6963
pjr.pornrawin@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
44 02/02/2562 045 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว เบญญาภา สุตะวงค์ นิสิตปริญญาตรี 097-924-3167
benyapa.jw@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
45 02/02/2562 046 พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พลอยเพ็ชร จันทร นิสิตปริญญาตรี 094-756-9634
Ployhet7800@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
46 05/02/2562 047 ปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี นาง วีนัส วัฒนธำรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 086-455-1507
venuswat9@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
47 05/02/2562 048 ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาว ทองสุข โพนเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 088-572-7316
prsasuk101@gmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  Yes
48 08/02/2562 049 นนทบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นาง พัชราภรณ์ เย็นสำราญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-866-8813
ningpat1@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
49 08/02/2562 050 นนทบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นาง อรุณี ตระการรังสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-497-9894
edu.pnk2017@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
50 10/02/2562 051 พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 081-858-1950
moteww@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
51 12/02/2562 052 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นาย อดิศักดิ์ บัวศรียอด นักวิชาการสาธารณสุข 090-280-9886
aeouve@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
52 12/02/2562 053 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม นาย ธราธร โคตรแก้ว เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน 088-709-7717
farbabor.bb@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
53 12/02/2562 054 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 081-401-7301
ัีyuvadee@buu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  No
54 12/02/2562 055 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม อาจารย์ 087-106-7272
paph045@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
55 12/02/2562 056 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว เสาวนีย์ ทองนพคุณ อาจารย์ 086-345-7918
saowaneehe@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
56 12/02/2562 057 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว นิภา มหารัชพงศ์ อาจารย์ 084-085-3092
chaiyanan@go.buu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
57 12/02/2562 058 ชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ อาจารย์ 084-805-3092
chaiyanan@go.buu.ac.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
58 13/02/2562 059 ปทุมธานี โรงพยาบาลธัญบุรี นาย ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี 092-268-6101
sarawut.tnsr@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
59 15/02/2562 060 ปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นาง พรรณี ขาวเมฆ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-312-4347
qualityems@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
60 17/02/2562 061 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ นางสาว สมประสงค์ มณฑลผลิน นิสิตปริญญาเอก 089-669-0916
Somprasong2505@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
61 18/02/2562 062 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดร. เจตนิพิฐ สมมาตย์ วิทยาจารย์ 061-690-7700
jetnipit@scphkk.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
62 20/02/2562 063 จันทบุรี โรงพยาบาลสองพี่น้อง นาย บรรจบ แจ่มจ้า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 087-009-9223
thongakechan@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
63 20/02/2562 064 นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นาย ภาสกร ชาญจิราวดี ครู 080-841-8754
chanjirawadee@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
64 21/02/2562 065 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางสาว ทิพย์อักษร วรรณทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 087-868-6494
Tipaksorn_wan@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
65 21/02/2562 066 บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นางสาว อิสราภรณ์ รัตนโภคภัณฑ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-878-8872
isara872@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
66 21/02/2562 067 อ.เมือง จ.ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นางสาว ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร วิทยาจารย์ปฏิบัติการ 085-460-0486
taper_akiko@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
67 22/02/2562 068 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว อัญชลี เตียวเจริญ นิสิต 080-092-3099
anchalee2929@hotmail.co.th
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
68 23/02/2562 069 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รศ.ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์ ผู้อำการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 081-809-2312
pornsuk1955@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว  Yes
69 25/02/2562 070 ราชบุรี โรงพยาบาลโพธาราม นาง โฉมยง เหลาโชติ นักวิชาการสาธารรสุข 083-225-0966
chom03@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
70 25/02/2562 071 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว เครือวัลย์ แพทนัทธี นิสิตปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ 085-998-4971
krua_wan@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
71 26/02/2562 072 ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ยุวดี งอมสงัด นิสิตพยาบาลสาสตรมหาบัณฑิต 081-149-2860
yuwadee9988@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
72 26/02/2562 073 จันทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกต นาย รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 098-826-0515
desperado_ea@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
73 26/02/2562 074 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาง โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ อาจารย์/ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 099-459-6632
sopana2010@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
74 26/02/2562 075 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาง ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ อาจารย์ 083-941-5966
nuttawadee_ch@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
75 27/02/2562 076 อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี นาง วัชนีย์ รัตนกุล นักวิชาการสาธารณสุข 089-280-1753
้hs3pot@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
76 27/02/2562 077 ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นาง มณฑิรา จันทวารีย์ อาจารย์ 061-656-4299
dek-do@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
77 27/02/2562 078 ร้อยเอ็ด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นาย ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ วิทยาจารย์ 088-571-7558
mailmail_yo@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
78 27/02/2562 079 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนก่น นาย วิรัช มั่นในบุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข 089-620-1654
mkob09@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
79 27/02/2562 080 กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย ธีรพล ผังดี นิสิตปริญญาเอก 086-932-6003
benz_trp@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
80 28/02/2562 081 ชลบุรี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นาย ภูวณัฎฐ์ รอบคอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 063-985-1591
teemo_system@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
81 28/02/2562 082 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นาง ธัญชนก วงศ์สวัสดิชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 062-858-2956
knok999999@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
82 28/02/2562 083 พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นาวสาว กาญจณา สิงห์วี นักวิจัย 097-338-9858
gig-kick_369@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
83 02/03/2562 084 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพญาไท1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพย์สุคนธ์ ศรีลาธรรม พยาบาลชำนาญการ 089-111-6771
tipsukhon2512@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
84 04/03/2562 085 นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางสาว จริยา หัตถมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 081-474-7479
ja_09_60@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
85 04/03/2562 086 ตราด กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด นาง นงเยาว์ ศรีระษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-833-8933
nong_yaot05@outlook.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
86 06/03/2562 087 นครสวรรค์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นาง อำไพ ทองแบน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 084-153-3211
Amphaitong@outlook.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
87 06/03/2562 088 นครสวรรค์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นางสาว จิราภรณ์ อริยสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 083-962-4441
Jirapornariyasit@Gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
88 06/03/2562 089 ปทุมธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาว ดารณี ใจเอื้อ พยาบาลชำนาญการระดับ 7 085-109-6110
daraneenokink@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
89 06/03/2562 090 ระยอง โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาว ณัฏฐ์ชุดา มีบุญ พยาบาลวิชาชีพ 092-738-1499
natchuda.mee@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
90 06/03/2562 091 ราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก นาย นพพร ทัพอยู่ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 084-459-2469
pht2550@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
91 07/03/2562 092 พระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา นาง พรรนิภา ตุรงตค์เรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-334-4889
p.turongruang@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
92 08/03/2562 093 กทม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สพ.ญ. มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ นิสิตปริญญาเอก 062-289-2966
white_feline@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
93 08/03/2562 094 พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว วราภรณ์ ยังเอี่ยม นิสิตปริญญาเอก 084-815-3055
warayoungiam@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
94 08/03/2562 095 ยโสธร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาว นรินทรา แนบสนิท นิสิต/นักศึกษา 099-009-3445
narintra21@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
95 09/03/2562 096 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาว ธธิธา เวียงปฏิ อาจารย์ 099-041-4661
tatitawiangpati@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
96 11/03/2562 097 สระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี นาง บัวผัน นันทจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-704-7973
ิbua.nantajit@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
97 11/03/2562 098 พิจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ นางสาว จีราวรรณ ประทุมมาศ ครู 094-705-8724
jera.y@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
98 11/03/2562 099 นนทบุรี สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางสาว จุฑามาศ มากกุญชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 084-618-2031
juch_bow@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
99 11/03/2562 100 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา นางสาว วรรณิกา อยู่สุข ครู 088-267-0469
wannika.yusuk@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
100 12/03/2562 101 ราชบุรี โรงพยาบาลบ้านคา นางสาว อาริยา เลิศวิไล หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม 063-896-4922
rooptong77@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
101 12/03/2562 102 สุพรรณบุรี โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นางสาว มนัสนันท์ ชมภูวิเศษ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 085-704-8723
Ket_dentyfun@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
102 13/03/2562 103 กทม. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาว จามจุรี ประโพธิ์ศรี นักสุขศึกษา 086-846-9751
jamjuree54070419@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
103 13/03/2562 104 ชลบุรี โรงพยาบาลหนองใหญ่ นางสาว ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 083-111-0545
pastapraew@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
104 13/03/2562 105 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาว จีรนันท์ คงผอม พยาบาลวิชาชีพ 081-493-2620
jeeraprae79@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
105 13/03/2562 106 กรุงเทพมหานคร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นาย เอกพล สุดาชม พยาบาลวิชาชีพ 062-602-6269
sudachom_a@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
106 13/03/2562 107 กรุงเทพฯ THAI STEWARD SERVICES COMPANY LIMITED นางสาว ธัญญาลักษณ์ นาครินทร์ sale coordinator 086-376-8813
tyl_unun@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
107 14/03/2562 108 อุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี นางสาว จิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-057-2925
ิbirdleela@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
108 14/03/2562 109 สุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา นาง อัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 083-465-8818
hed_surin@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
109 14/03/2562 110 สุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา นาย อาณัติชัย บุญยอ นักวิชาการสาธารณสุข 090-184-8139
hed_surin@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
110 14/03/2562 111 สุรินทร์ กลุ่มงานสุขศึกษา นาย สุพล พันอิน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 098-196-4616
hed_surin@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
111 15/03/2562 112 ปราจีนบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นาง ปณัชดา อ่อนน้อม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 036-056-6609
natcha2517@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
112 16/03/2562 113 นครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นางสาว กัญนิกา อยู่สำราญ อาจารย์ 088-713-8425
kannika_yoo@vu.ac.th
บุคคลทั่วไป  Yes
113 16/03/2562 114 ราชบุรี สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี นาย ภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 095-246-5728
dekthai_noo@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
114 18/03/2562 115 ชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นางสาว ธิดารัตน์ ชาญชัย นักวิชาการสาะารณสุขปฏิบัติการ 094-592-3653
saksy20@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
115 18/03/2562 116 กาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ดร. ศุภกร สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี 081-936-2523
supakorn1960@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
116 18/03/2562 117 กาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ดร. ทัดตา สุภากูลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 081-736-6413
tadta_ku65@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
117 18/03/2562 118 นครนายก โรงพยาบาลบ้านนา นาง กาญจนี คำเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-703-7055
paebanh@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
118 18/03/2562 119 นครนายก โรงพยาบาลบ้านนา นาง สมบูรณ์ บุญรมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 083-597-7745
somboon.lek@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
119 18/03/2562 120 พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นางสาว อรณี ศรียา นักวิทยาศาสตร์ 086-298-5456
frindfake@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
120 19/03/2562 121 เลย โรงพยาบาลเลย นาง พิราวัลย์ พิมพาเรือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-418-4694
pirawan2009@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
121 20/03/2562 122 กำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาว กำไลทิพย์ ระน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 097-326-5516
kamlairanoy@hotmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  No
122 20/03/2562 123 เพชรบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้ส จังหวัดเพชรบุรี นาง บุญเรือน วงศ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุข 086-074-1566
ruen.0609@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
123 20/03/2562 124 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้ส จังหวัดเพชรบุรี นางสาว กษิรา โพรามาต นักวิชาการสาธารณสุข 062-563-6661
gg.zelda@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
124 20/03/2562 125 ตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร. สรรยาพร วงศ์คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-888-6496
leera15@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
125 20/03/2562 126 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก นางสาว ศศิวรรณ สมหา นักวิชาการสาธารณสุข 095-036-1709
sasiwan_29_2531@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
126 21/03/2562 127 จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นาง นิภา ทองประทีป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 085-101-5751
nipa_ppk@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
127 21/03/2562 128 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น นาย วิทญา ตันอารีย์ นิสิต/นักศึกษา 088-269-1548
wittaya_t@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
128 21/03/2562 129 จันทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นาง อรุณ สิทธิโชค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 087-127-4371
ARUNSIT03@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
129 21/03/2562 130 กรุงเทพฯ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นาง (ผศ.ดร.) ภรณี วัฒนสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชา 081-361-4199
ploy1568@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
130 21/03/2562 131 กรุงเทพฯ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นางสาว (ผศ.ดร.) มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชา 081-361-4199
ploy1568@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
131 21/03/2562 132 อ.เมือง จ.ตรัง โรงพยาบาลกันตัง นางสาว เอื้องไพร พรมจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุข 084-246-2255
ueangpraip@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
132 21/03/2562 133 อ.เมือง จ.ตรัง โรงพยาบาลกันตัง นาง สุวิมล จิตรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 065-819-6284
ueangpraip@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
133 22/03/2562 134 กทม. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พันเอกพิเศษ จันทนา กมลศิลป์ ผอ.กองการปกครอง 089-661-1078
kamolaoy@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
134 22/03/2562 135 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นาย ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา 081-700-5989
chanphro@yahoo.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
135 22/03/2562 136 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นาง สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 081-545-5065
siripak88@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
136 22/03/2562 137 นครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นาง มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์ 081-547-5041
malipho6@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
137 22/03/2562 138 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นาง พรรณี เลาวะเกียรติ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 090-345-7471
numtoy@yahoo.com
บุคคลทั่วไป  No
138 22/03/2562 139 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นาย สิทธิคุณ คำวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข 088-595-1552
sittikoon.k@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
139 22/03/2562 140 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นาย พรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 080-638-9299
sittikoon.k@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
140 22/03/2562 141 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นางสาว ธิดารัตน์ รอดเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุข 087-311-0766
cartoon_63@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
141 22/03/2562 142 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นางสาว วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ 091-832-9153
wararat_san@vu.ac.th
บุคคลทั่วไป  Yes
142 22/03/2562 143 สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร นาย พงศ์พัฒน์ ชวโรกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-919-4936
kunpongpat@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
143 22/03/2562 144 เชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย นาย ปรเมศวร์ ขัติยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 086-586-5636
pokaekung@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
144 22/03/2562 145 เชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย นาย ปิติพล คำปันพรหม นักวิชาการสาธารณสุข 088-405-3509
ms_pkpitipol@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
145 22/03/2562 146 สุราษฏณ์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ นาย พนัส อรัญภาค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 084-307-6328
panus5718@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
146 23/03/2562 147 อุตรดิตถ์ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นาย สุภัทรชัย ภาณุวณิชชากร นักวิชาการสาธารณสุข 061-698-2659
putch_s@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
147 24/03/2562 148 ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว สุพจนีย์ สะอาด นักศึกษาปริญญาโท 091-698-4982
supotjanee-pare@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
148 24/03/2562 149 กทม. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นางสาว นิตยาภรณ์ ไชยแสน นักวิชาการสาธารณสุข 094-027-8796
apple_nittayapron@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
149 25/03/2562 150 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นาง ปราณีต สิงห์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-836-5671
hessuksa@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
150 25/03/2562 151 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นาง ดาราณี กลำพบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 092-801-7326
hessuksa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
151 25/03/2562 152 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นาย ประสิทธิ กล้าหาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-668-5234
hessuksa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
152 25/03/2562 153 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นางสาว กัณฐิกา ขันธควร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 064-269-4014
hessuksa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
153 25/03/2562 154 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นางสาว อินทร์ธีรา พัฒน์ปรียากุล นักวิชาการสาธารณสุข 080-930-3995
hessuksa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
154 25/03/2562 155 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นางสาว ณัฐณิชา ศรีชมภู นักวิชาการสาธารณสุข 082-363-1193
hessuksa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
155 25/03/2562 156 สุพรรณบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา นางสาว พรทิพย์ กุลจิตติประภา นักวิชาการสาธารณสุข 090-294-7176
hessuksa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
156 26/03/2562 157 พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง นาง ถนอม วัฒนานิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 081-959-7185
thanom9999@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
157 26/03/2562 158 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นางสาว มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
158 26/03/2562 159 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
159 26/03/2562 160 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง รุ่งกาญจน์ รณหงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รก.) 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
160 26/03/2562 161 ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นาง โสมรัตน์ บัณฑิตเลิศรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-288-0183
somaratb@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
161 26/03/2562 162 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง ศุภัคนิจ วิษณุพงษ์พร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
162 26/03/2562 163 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย ขัยภูมิ ชุมภู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
163 26/03/2562 164 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รก.) 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
164 26/03/2562 165 ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นาย เจริญศักดิ์ ทองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข 063-078-9547
tammythongph@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
165 26/03/2562 166 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 089-799-4415
areenueng06@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
166 26/03/2562 167 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง วิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รก. 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
167 26/03/2562 168 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง พิศมัย สุขอมรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
168 26/03/2562 169 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นางสาว กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
169 26/03/2562 170 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง พิณญาดา อำภัยฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
170 26/03/2562 171 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นางสาว ธํญชนก ขุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
171 26/03/2562 172 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย อำนาจ ค้ายาดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
172 26/03/2562 174 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ดร. ทัศพร ชูศักดิ์ อาจารย์ 081-281-8432
tsp2548@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
173 26/03/2562 175 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ กริช เรืองไชย อาจารย์ 089-278-4562
krich.ken@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
174 26/03/2562 176 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นางสาว ทิวาพร กลมกล่อม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
175 26/03/2562 177 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ อภิญญา อุตระชัย อาจารย์ 088-959-8655
apinya_ph_ph@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
176 26/03/2562 178 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ รัตนาภรณ์ อาษา อาจารย์ 086-043-3184
arsa.dragon27@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
177 26/03/2562 179 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง ฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
178 26/03/2562 180 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
179 26/03/2562 181 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นางสาว วิภาวิน ต่องแต่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ (รก.) 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
180 26/03/2562 182 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ฉัตรประภา ศิริรัตน์ อาจารย์ 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
181 26/03/2562 183 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย ต่อโชติ โสตถิกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
182 26/03/2562 184 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง บัวงาม ไชยสิทธิ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
183 26/03/2562 185 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ภัทรา พวงช่อ อาจารย์ 061-719-5942
p.poungcho@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
184 26/03/2562 186 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย ธนวรรธน์ ยุทธชัย นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
185 26/03/2562 187 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ชวภณ พุ่มพงษ์ อาจารย์ 097-445-6524
c.phoomphong@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
186 26/03/2562 188 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ นาตยา ดวงประทุม อาจารย์ 082-483-8213
n.duangpratoom@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
187 26/03/2562 189 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ศศิธร ตันติเอกรัตน์ อาจารย์ 084-308-6203
viocatcha@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
188 26/03/2562 190 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ สุทธิดา แก้วมุงคุณ อาจารย์ 084-514-3248
suttida.ff@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
189 26/03/2562 191 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ดร. รัฐพล ศิลปรัศมี รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 084-060-3493
ratthapol065@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
190 26/03/2562 192 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย นิรันดร์ เชี่ยวชาญชัยกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
191 26/03/2562 193 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ สสอ.ไชยา นางสาว อรัญญา โส๊ะอ้น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 091-821-8231
aranyasoaont@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
192 26/03/2562 194 ปทุมธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อาจารย์ 097-247-7032
pfuse@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
193 26/03/2562 195 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาย ภราดา จันทร์ทิพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
194 26/03/2562 196 นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุบริการสุขภาพ นาง สุภัชญา ยศประกอบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-201-2663
bowl_pun@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
195 26/03/2562 197 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง สสอ.ไชยา นาย ไพโรจน์ เผือกภูมิ แพทย์แผนไทย 081-360-7384
paipoom395351303017@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
196 26/03/2562 198 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมถ่าย สสอ.ไชยา นาย ชาตรี ชัยนาคิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-079-9532
motai206@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
197 26/03/2562 199 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง สสอ.ไชยา นางสาว ตรีชฎา ชื่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 094-591-2121
Treechada2121@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
198 26/03/2562 200 มหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม นาย อิสรา จุมมาลี พนักงานมหาวิทยาลัย 086-635-9108
itsara.c@msu.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
199 26/03/2562 201 ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี นางสาว พัชราวรรณ เข็มลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 092-294-5152
pkemla@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
200 27/03/2562 202 กรุงเทพมหานคร - นางสาว กาญจนา ศรีประเสริฐ - 062-046-4464
k.lekkys@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
201 27/03/2562 203 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางศาลา นาย สนธยา ชูขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข 084-889-9924
phai.nst@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
202 27/03/2562 204 ปทุมธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย นางสาว วรพรรณ เครือคล้าย พยาบาลวิชาชีพ 085-358-6054
warapun_oei@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
203 27/03/2562 205 น่าน กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน นาย กิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 092-103-1192
keyflick@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
204 27/03/2562 206 เชียงใหม่ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ นาย จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการสาธารณสุข 083-567-6244
ootdy.jumpol@gmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  Yes
205 28/03/2562 207 ตาก โรงพยาบาลแม่สอด นาง ครวญคิด เปี้ยน้ำล้อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-860-4565
kid_kiddee@hotmail.co.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
206 28/03/2562 208 อุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาว ทวิปภา เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 061-294-6692
vipa.charoen@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
207 28/03/2562 209 มุกดาหาร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมุกดาหาร นาง เรืองอุไร แสนสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-782-6537
roungurai_oew@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
208 28/03/2562 210 นครนายก โรงพยาบาลนครนายก นาย สิรเศรษฐ นันทธีโร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-260-5557
siraset2512@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
209 28/03/2562 211 สุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท นาง มนัสนันท์ ชิงชนะ นักวิชาการสาธารณสุข 086-312-5552
manass2516@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
210 28/03/2562 212 สุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท นาย ทวีศักดิ์ ชิงชนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 086-929-7433
tc2516@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
211 29/03/2562 213 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นางสาว ประไพจิตร ชุมแวงวาปี วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 087-599-2581
paijitsh@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
212 29/03/2562 214 สมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง นาง เกศรา เลี้ยงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-116-9500
HC00986.spko@moph.mail.go.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
213 29/03/2562 215 นนทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง นาง อภิรญาณ์ องคเรียน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน 086-915-5228
HC00986.spko@moph.mail.go.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
214 29/03/2562 216 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นาง อวาทิพย์ แว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 080-731-3876
hidaa_tee@hotmail.co.th
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
215 29/03/2562 217 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นาง อรปรียา วรรณมุนินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 098-015-0251
hidaa_tee@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
216 29/03/2562 218 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นาย ธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 080-731-3876
hidaa_tee@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
217 29/03/2562 219 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นางสาว รูนีดาร์ กาเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 080-731-3876
hidaa_tee@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
218 29/03/2562 220 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นางสาว รูซีดา เซ็งมาดี นักวิชาการสาธารณสุข 084-397-7127
hidaa_tee@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
219 29/03/2562 221 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นางสาว ฮีดายาตี วาเง๊าะ นักวิชาการสาธารณสุข 080-731-3876
hidaa_tee@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
220 29/03/2562 222 ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา นาง ทัศพร เศรษฐบุบผา พนักงานผู้ช่วยสุขศึกษา 080-731-3876
hidaa_tee@hotmail.co.th
บุคคลทั่วไป  Yes
221 29/03/2562 223 กรุงเทพฯ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นางสาว จามรุรี ประโพธิ์ศรี นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. 081-361-4199
ploy1568@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
222 29/03/2562 224 นครราชสีมา กลุ่มงานสุขศึกษา นาง แก้วตา พิชัยศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 086-259-5696
keawtapichaisri@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
223 29/03/2562 225 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายเส นางสาว ดาวใจ ทวีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 091-823-9456
daojai1457@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
224 29/03/2562 226 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา นางสาว อัจฉรา สายเภอ นักวิชาการสาธารณสุข 089-970-5751
atchara5751@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
225 29/03/2562 227 อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางสาว อณัญญา ขุนศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 083-496-5541
kitty_pinky_pim@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
226 29/03/2562 228 พะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นาย ชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สาธารณสุขอำเภอภูซาง 065-123-3017
psso08@yahoo.com
บุคคลทั่วไป  No
227 29/03/2562 229 พะเยา สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาหนุน นาย อภิศักดิ์ ตามยุทธ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 082-481-8845
bussittichai.s@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
228 29/03/2562 230 พะเยา รพ.สต.เชียงเรง นาย สมชาย อยู่ดี ผอ.รพ.สต.เชียงแรง 086-192-3009
lek203@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
229 29/03/2562 231 สมุทรปราการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์ทอง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ 080-513-4957
stidarat@outlook.co.th
บุคคลทั่วไป  No
230 29/03/2562 232 สมุทรปราการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ นางสาว พีรดา ไชยเกษร นักวิชาการสาธารณสุข 095-637-5114
peeradamk@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
231 29/03/2562 233 พะเยา รพ.สต.บ้านฮวก นาย อภินันท์ แสวงผล เจ้าพนักงานสาธารณชำนาญงาน 093-043-6299
stang2531orio@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
232 29/03/2562 234 นครราชสีมา โรงพยาบาลโนนไทย นาย มาโนช อานทอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 087-964-2299
nuylab@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
233 31/03/2562 235 หนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นาง ณัฐกาญจน์ ริยะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 088-560-2854
mam.riyaboot@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
234 31/03/2562 236 ชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง นางสาว แก้วนภา ซื่อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 091-503-9918
keaw9400@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
235 31/03/2562 237 ชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง นางสาว อรุณวรรณ ชาติน้ำเพชร นักวิชาการสาธารณสุข 086-148-6622
tm.arunwan99@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
236 01/04/2562 238 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นาง อรัญญา ศรีสุนาครัว วิทยาจารย์ 086-646-6485
aransriaran@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
237 01/04/2562 239 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเชียรใหญ่ นางสาว โศรยา เฉลิมภูษิตารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 099-456-4295
soraya61053@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
238 02/04/2562 240 กรุงเทพมหานคร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นาง อมรรัตน์ แสงโสด นักวิชาการสาธารรสุข 086-416-9410
amonrat_rat2019@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
239 02/04/2562 241 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นางสาว กันต์กนิษฐ์ เปียงใจ นักวิชาการสาธารณสุข 061-287-7907
kankanit.pj@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
240 02/04/2562 242 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นางสาว กิติยา กิติกุศล พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 082-033-3372
kankanit.pj@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
241 02/04/2562 243 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น นาง รัฐติภรณ์ ลีทองดี วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 096-146-5616
rathiporn@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
242 04/04/2562 244 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลศาลาแดง นาย สมชาย เพียรพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 086-817-5672
preamsom@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
243 04/04/2562 245 สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด นางสาว ทองออน ศรีสุช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-761-6696
jankrapib@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
244 05/04/2562 246 กทม. ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุข ม.มหิดล นางสาว ปทุมวดี มีโชค นักศึกษา 080-159-5629
sompathum@gmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
245 09/04/2562 247 สิงห์บุรี สุขศึกษา นาย ปรัชญา บ่ายเที่ยง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 084-074-2968
suchind@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
246 10/04/2562 248 ระยอง กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลระยอง นาย เฉลา ลิขิต เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำานาญงาน 086-375-5979
tonmosso@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
247 10/04/2562 249 ระยอง กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลระยอง นางสาว จันทิมา เกษมเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข 098-454-6266
chantima_ryh@yahoo.com
บุคคลทั่วไป  No
248 11/04/2562 250 ปทุมธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นาย ปิยะพล พูลสุข นักศึกษาปริญญาเอก 085-100-8199
goggiz_gang@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  Yes
249 11/04/2562 251 เชียงใหม่ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลฝาง นาง วิลาวัลย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-194-0980
tangsat@outlook.com
บุคคลทั่วไป  Yes
250 14/04/2562 252 ลพบุรี โรงพยาบาลบ้านหมี่ น.ส. สุภาวดี วรมาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 064-196-8444
pim-ka@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
251 16/04/2562 253 นครปฐม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นาง สุภา เพ่งพิศ ศาสตราจารย์ 090-409-6399
supa.pen@mahidol.edu
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
252 17/04/2562 254 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นางสาว พรรณทิพย์ คุณสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข 087-566-2538
nonglek_jin54@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
253 18/04/2562 255 สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นาย ธีระ แสงสุรเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 085-275-5522
teerasang@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
254 18/04/2562 256 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเาริมสุขภาพตำบลบ้านควนกอ นางสาว สุภาวดี บุญเทียม นักวิชาการสาธารณสุข 080-040-0478
kakti134@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
255 19/04/2562 257 เพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นาง ศิริพร เทพสูตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 086-358-4573
siripornthe@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
256 19/04/2562 258 เพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นาย ทวีศักดิ์ วัดอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 083-693-5599
Taweesak5599@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
257 19/04/2562 259 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นาง สุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ 089-723-1660
sujitrako@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
258 19/04/2562 260 นนทบุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นางสาว ปิยวรรณ ยะโส นักวิชาการสาธารณสุข 061-236-5789
edu.pnk2017@gmail.com
บุคคลทั่วไป  Yes
259 21/04/2562 261 ลำปาง โรงพยาบาลลำปาง นางสาว ชโรบล พลภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-371-9040
chalobon@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
260 22/04/2562 262 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นาง จิราภา แย้มแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 091-825-9019
edusurat.2222@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
261 22/04/2562 263 สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ น.ส. ปัญนี กิตติพงศ์พิทยา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 081-566-1709
noopannee566@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
262 22/04/2562 264 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลพรหมคีรี นาง เกสราวรรณ ประดับพจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-326-5799
kes_rawan31@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
263 23/04/2562 265 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นาง นฤมล วรุณโรจน์ นักโภชนาการชำนาญการ 083-175-9419
edusurat.2222@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
264 23/04/2562 266 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คุณ วรรณิภา จันทรคาธ นักวิชาการส่ธารณสุขชำนาญการ 056-219-888
kmkaeo@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
265 23/04/2562 267 พิษณุโลก กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นาง พิสมัย จารุชวลิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 081-596-7573
p.mai.tree@hotmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  Yes
266 24/04/2562 268 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นาย สมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 085-154-0448
somsak.ss1959@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
267 25/04/2562 269 นครปฐม รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) นางสาว วรรณนิภา จันทรคาธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-889-1916
wannipa54@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
268 25/04/2562 270 ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น นาง วรยา มณีลังกา ทันตแพทย์ 088-557-7870
woraya14@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
269 26/04/2562 271 สุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นาง พรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 089-288-3737
pondtip52@hotmail.com
นักสุขศึกษาดีเด่น  No
270 26/04/2562 272 เชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหาร นาง พิรุณลักษณ์ วงวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 084-616-7898
khamin_10@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
271 29/04/2562 273 นนทบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นาง จุรีรัตน์ มัฎฐาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 080-494-7319
่jureerat20@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
272 29/04/2562 274 สิงห์บุรี กลุ่มงานสุขศึกษา โรรงพยาบาลสิงห์บุรี นาย จำนงค์ ชัยสุวรรณรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 081-853-3531
chamnongchaisuvannarux@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
273 29/04/2562 275 นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นาย วิชา พรมอุทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 081-888-5140
banrailatyao@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
274 29/04/2562 276 นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นาย สนั่น อิ่มจันทร์ทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 089-913-8546
banrailatyao@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
275 29/04/2562 277 พิษณุโลก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ อาจารย์ 087-323-7256
yuwadee_2516@psru.ac.th
บุคคลทั่วไป  Yes
276 30/04/2562 278 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง นาย สิทธิณัฐ เพชรเอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง 081-972-9020
ruamgjam2525@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
277 30/04/2562 279 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางสาว พรวรา เติบจันทึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 083-516-4153
healthed.sskh@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
278 30/04/2562 280 อุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.ดร. ภัทรภร เจริญบุตร อาจารย์ 099-459-2249
pattaraporn.c@ubru.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
279 30/04/2562 281 จังหวัดอุบลราชธานี ่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น.ส. ญาณิฐา แพงประโคน อาจารย์ 086-572-9842
g5614550216@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
280 30/04/2562 282 จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาว จารุพร ดวงศรี อาจารย์ 095-723-8374
jaruporn.d@ubru.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
281 30/04/2562 283 จังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร. นพรัตน์ ส่งเสริม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 061-938-3978
nopparat.s@ubru.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
282 01/05/2562 284 จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นาย ชัยกฤต ยกพลชนชัย อาจารย์มหาวิทยาลัย 085-498-5952
charnachai@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
283 01/05/2562 285 เชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย นาย นพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 090-667-8588
keea007@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
284 01/05/2562 286 ระยอง รพ.สต. บ้านหนองม่วง นาย ชุติไกร ตันติชัยวนิช นักวิชาการสาธารณสุข 063-452-3516
churewtew@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
285 01/05/2562 287 หนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา นาย สานิตย์ สมณะ นายกเทศมนตรีฯ 081-975-8611
hepathai@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
286 01/05/2562 288 อ.เมือง จ.ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นางสาว สาลี อินทร์เจริญ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 081-095-8680
salee@scphtrang.ac.th
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  No
287 01/05/2562 289 อ.เมือง จ.ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นางสาว กมลรัตน์ นุ่นคง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 089-659-1389
kamonrat@scphtrang.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
288 01/05/2562 290 อ.เมือง จ.ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นางสาว วิลาวรรณ ศรีพล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 081-476-4148
salee@scphtrang.ac.th
บุคคลทั่วไป  No
289 02/05/2562 291 เชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก นางสาว เปรมฤดี สังข์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 089-634-0091
sungwunna@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
290 02/05/2562 292 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ นาย ศุภชัย ศรีจันทร์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
291 02/05/2562 293 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ศิริรัตน์ การบรรจง นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
292 02/05/2562 294 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นาย ภูวนาท ศรีจันทวงค์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
293 02/05/2562 295 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว เบญจมาภรณ์ คำพันธ์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
294 02/05/2562 296 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว สุกัญญา บุษราคำ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
295 02/05/2562 297 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว อารีรัตน์ บุตรรัศมี นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
296 02/05/2562 298 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว รุ่งฤดี มีชำนาญ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
297 02/05/2562 299 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ศิริพร เนียนปาน นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
298 02/05/2562 300 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว กัญญรัตน์ นิ่มนวล นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
299 02/05/2562 301 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว พัชรีวรรณ ภารา นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
300 02/05/2562 302 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว วรนิษฐา เกษกันทา นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
301 02/05/2562 303 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
302 02/05/2562 304 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว นฤมล สุ่ยสนธ์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
303 02/05/2562 305 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว อุไรรัตน์ ตันภักดี นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
304 02/05/2562 306 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว กัลยรัตน์ ดวงใน นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
305 02/05/2562 307 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ณัฐพร งามพรม นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
306 02/05/2562 308 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว อรวรรยา เอนกคณา นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
307 02/05/2562 309 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว สุนันทา รักญาติ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
308 02/05/2562 310 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ธัญญาศิริ พวงทอง นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
309 02/05/2562 311 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ปัณณิกา โพธิสาร นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
310 02/05/2562 312 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว สิรีธร ฤกษ์งาม นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
311 02/05/2562 313 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว กทัตติยา มั่นคง นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
312 02/05/2562 314 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ทิฆัมพร สุขทวี นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
313 02/05/2562 315 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ภาวิณี กันอินทร์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
314 02/05/2562 316 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว วรรณภา ธงสีนาค นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
315 02/05/2562 317 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว นาฏอนงค์ ธิมาศ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
316 02/05/2562 318 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็งกุน นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
317 02/05/2562 319 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว กรกนก ศรีสุภะ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
318 02/05/2562 320 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว สุดารัตน์ พรมเกตุ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
319 02/05/2562 321 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ศิริงาม พูล้นแก้ว นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
320 02/05/2562 322 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว อมิตา ใสกระจ่าง นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
321 02/05/2562 323 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว พรนภัส เทวโรจน์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
322 02/05/2562 324 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ศศิประภา บุญวิรัตน์ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
323 02/05/2562 325 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว สุภัสสร สังฆกุล นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
324 02/05/2562 326 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว รัตนาภรณ์ อยาดี นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
325 02/05/2562 327 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว จิราภรณ์ ขำจิตร นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
326 02/05/2562 328 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว เปรมกมล วงษ์หาญ นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
327 02/05/2562 329 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว อรอรุณ ชิณเพ็ง นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
328 02/05/2562 330 ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ นางสาว ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน นักศึกษา 084-778-4782
chatprapa_89@hotmail.com
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี  No
329 02/05/2562 331 กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นาย สนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 081-858-4134
bluebice_9382@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
330 02/05/2562 332 นครราชสีมา เทศบาลตำบลปักธงชัย นางสาว กนกวรรณ พลเยี่ยม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 090-239-9939
bowy.kp@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
331 02/05/2562 333 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน นาย ธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-925-816
goong49@yahoo.com
บุคคลทั่วไป  No
332 02/05/2562 334 จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ดร. อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 063-959-2191
onanong2009@live.com
บุคคลทั่วไป  No
333 03/05/2562 335 ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด นางสาว เบญริสา ระมาศจาย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 081-785-8378
ben_ri_sa@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
334 03/05/2562 336 ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง นาย ธนาคม ทวีไกรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 064-159-9898
Thanakom1964@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
335 03/05/2562 337 อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จ่าเอก ชูชาติ ไทยกล้า เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 062-265-5678
kolf_frank@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
336 03/05/2562 338 ลำปาง เทศบาลนครลำปาง นางสาว อัจฉรา สงวนพงษ์ นักอาชีวบำบัด 085-615-026
pook-at@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
337 03/05/2562 339 มหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ นาง มนัสดา อุ่นโสมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 084-793-5650
machima147@gmail.com
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  No
338 03/05/2562 340 ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง นาย ชาญณรงค์ ไชยประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอโพนทอง 087-946-6355
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
339 03/05/2562 341 ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง จ่าเอก สมบูรณ์ หมั่นนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
340 03/05/2562 342 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านนาอุ่ม นาง ประดิษฐ์ สิงหากัน นักวิชาการสาธารณสุข 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
341 03/05/2562 343 ตาก องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น สิบตำรวจโท สมชาติ วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 089-268-8605
Pol.cpr.somchat@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
342 03/05/2562 344 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์ นางสาว กมลทิพย์ หงษ์ขาว นักวิชาการสาธารณสุข 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
343 03/05/2562 345 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านสองห้อง นาง มณีวรรณ สายรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ 022-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
344 03/05/2562 346 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านอุ่มเม่า นาง จารุนันท์ มามั่งคั่ง นักวิชาการสาธารณสุข 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
345 03/05/2562 347 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านบะตากา นาง ยุทธนา โยชน์เมืองไพร พยาบาลวิชาชีพ 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
346 03/05/2562 348 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านป้อง นาย ชัยกฤต มาตะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
347 03/05/2562 349 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านงิ้วเหนือ นางสาว ศิริรักษ์ แสงสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
348 03/05/2562 350 ร้อยเอ็ด รพ.สต.บ้านบึงงาม นาย อิทธิพล พลเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุข 088-572-9494
pakky8581@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
349 03/05/2562 351 พังงา เทศบาลตำบลท้ายเหมือง นางสาว มยุรี แสงนาค นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 081-271-9191
noodangsangnark@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
350 03/05/2562 352 ชัยนาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นาย เกียรติชัย ศิลาลอย คุณครู 061-668-1911
Silaloy_10@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
351 07/05/2562 353 พังงา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาชนร่วมใจ) ว่าที่ ร.ต. กำพล ยาตรกาศ ผู้ช่วยครู 098-081-2865
kamphon.y1995@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
352 07/05/2562 354 สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว นาย ฐิติกร จิ้วไม้แดง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 082-028-9244
someone14_11@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
353 07/05/2562 355 ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นาย โชคชัย วิกล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 095-187-6041
siramaon@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
354 07/05/2562 356 มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ 081-982-8656
sunkulyon@gmail.com
บุคคลทั่วไป  No
355 07/05/2562 357 อ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ นาง อรุณวรรณ บุตรรัตน์ นักพัฒนาชุมชน 084-208-9321
W.Preasuwan@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No
356 07/05/2562 358 จันทบุรี โรงพยาบาลท่าใหม่ นาง สุดา คิมหันต์มาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 094-646-5163
sada_en5@hotmail.com
บุคคลทั่วไป  No

ชำระเงินแล้ว 112 ท่าน