อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท ภายใน 31 มี.ค.2562 หลัง 31 มี.ค.2562 หมายเหตุ
บุคคลทั่วไป 2,800 บาท 3,000 บาท
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 2,300 บาท 2,500 บาท
สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเกษียณอายุแล้ว 1,500 บาท 1,800 บาท
นักสุขศึกษาดีเด่น 1,500 บาท 1,800 บาท
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 1,500 บาท 1,800 บาท * ได้รับเอกสารวิชาการ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี 350 บาท 350 บาท ** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง
วิธีการชำระเงิน
  • 1. โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-219553-3
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
    ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
  • 2. ชำระเงินสด ณ โต๊ะลงทะเบียนสถานที่จัดงาน
ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางต่อไปนี้