ลงทะเบียน
* จำเป็นต้องกรอก
ไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง "0819999999"
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท ภายใน 31 มี.ค.2561 หลัง 31 มี.ค.2561 หมายเหตุ
2,800 บาท 3,000 บาท
2,300 บาท 2,500 บาท
1,500 บาท 1,800 บาท
1,500 บาท 1,800 บาท
1,500 บาท 1,800 บาท * ได้รับเอกสารวิชาการ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
350 บาท 350 บาท ** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง

62BY8f