หนังสือรับรองบทความ


ผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มนี้แล้วสแกนส่งพร้อมกับต้นฉบับในการ submit online เป็น supplementary file มิเช่นนั้นจะถือว่าการ submit นั้นไม่สมบูรณ์

ดาวน์โหลด

Copyright © Faculty of Public Health, Mahidol University 2015