ติดต่อ

นางสาวกรกช รามโกมุท
งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-354-8543-9 ต่อ 7404
โทรสาร. 02-6409854
อีเมล์: phjournal@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: www.ph.mahidol.ac.th/phjournal


Contact

Ms.Korakot Ramkomut
Research and Academic, Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 Rajvithi Rd. Rajchathewi Bangkok 10400
Tel : 02-354-8543-9 ต่อ 7404
Fax : 02 6409854
Email :phjournal@mahidol.ac.th
Website: www.ph.mahidol.ac.th/phjournal

Copyright © Faculty of Public Health, Mahidol University 2015