คำแนะนำในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

      วารสารสาธารณสุขศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ การทบทวนวรรณกรรม และบทความทางวิชาการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ผลงานวิจัยและบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนการลงพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับผลงานที่เขียนตามคำแนะนำผู้เขียนของวารสาร โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และe-mail ของผู้แต่งทุกคน ผู้นิพนธ์หลักและผู้มีชื่อในผลงานทุกคนต้องเซ็นชื่อยินยอม และรับทราบการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ในหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัย ต้นฉบับผลงานวิจัยและหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัยต้องส่งในระบบ online ถึงบรรณาธิการวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jph/

สอบถามข้อมูลได้ที่
บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: phjournal@mahidol.ac.th


คำแนะนำในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

      วารสารสาธารณสุขศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ การทบทวนวรรณกรรม และบทความทางวิชาการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ผลงานวิจัยและบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนการลงพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับผลงานที่เขียนตามคำแนะนำผู้เขียนของวารสาร โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และe-mail ของผู้แต่งทุกคน ผู้นิพนธ์หลักและผู้มีชื่อในผลงานทุกคนต้องเซ็นชื่อยินยอม และรับทราบการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ในหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัย ต้นฉบับผลงานวิจัยและหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัยต้องส่งในระบบ online ถึงบรรณาธิการวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jph/

สอบถามข้อมูลได้ที่
บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: phjournal@mahidol.ac.th


ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

      ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์แบบปกติ

  บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,400 บาท
  (มหาวิทยาลัยมหิดล)
  บุคคลทั่วไป 3,000 บาท

      ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Fast Track)

  หน้าละ 1,000 บาท (เรื่องละไม่เกิน 13 หน้า)

      ค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสารสาธารณสุขศาสตร์

  สมาชิกราย 1 ปี 400 บาท
  สมาชิกราย 2 ปี 700 บาท
  สมาชิกราย 3 ปี 1,000 บาท

การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์

      งานวิจัย

 1. ต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แต่ให้มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวเรื่องไม่เกิน 13 หน้า ประกอบด้วย บทนำ วิธีการศึกษา (สำหรับงานวิจัยที่ทำในมนุษย์ให้แจ้งหมายเลขการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย) ผลการศึกษา อภิปรายผล เอกสารอ้างอิง บทคัดย่อ รวมทั้งตารางและรูป สำหรับบทคัดย่อและคำสำคัญให้พิมพ์ใน 1 ย่อหน้าให้มีความยาวไม่เกิน 250 คำ
 2. ต้นฉบับพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน พิมพ์หน้าเดียว ลำดับเรื่องที่ถูกต้องให้ศึกษาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/phjournal/
 3. รูปแบบและขนาดอักษรที่ใช้ในเรื่องกำหนดไว้ดังนี้ ต้นฉบับภาษาไทย – Angsana ระยะห่าง 1 บรรทัด ชื่อเรื่องพิมพ์ตัวหนา ขนาด 20 ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานที่สังกัด และหัวข้อเรื่องพิมพ์ตัวหนา ขนาด 18 และเนื้อเรื่องพิมพ์ตัวปกติ ขนาด 16 ต้นฉบับภาษาอังกฤษ – Times New Roman ระยะห่าง 1.5 บรรทัด ชื่อเรื่องพิมพ์ตัวหนา ขนาด 16 ชื่อผู้แต่ง หน่วยงานที่สังกัด และหัวข้อเรื่องพิมพ์ตัวหนา ขนาด 14 และเนื้อเรื่องพิมพ์ตัวปกติ ขนาด 12
 4. ตารางและรูปเขียนเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์แยกหน้าและเรียงลำดับไว้ท้ายเรื่อง
 5. การอ้างอิงเอกสารใช้ตัวเลข พิมพ์ตัวยก เรียงลำดับตามการอ้างในเรื่อง ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทุกเรื่องจากตัวจริงหรือสำเนาตัวจริง ไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ เอกสารอ้างอิงเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และอ้างอิงตามระบบแวนคูเวอร์ หากเป็นเรื่องที่มีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใส่เฉพาะ 6 ชื่อแรกและตามด้วย "และคณะ" ใช้ชื่อย่อของวารสารตามที่กำหนดใน List of Journals Indexed in Index Medicus. ใส่เลขหน้าแรก และหน้าสุดท้ายของเอกสาร โดยไม่ต้องเขียนเลขหน้าที่ซ้ำกัน เช่น 125-9, 181-95. (ดูตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษในหน้า Instructions to authors)

บทความทั่วไปและการทบทวนวรรณกรรม

      1. ความยาวเรื่องไม่เกิน 10 หน้า
      2. รูปแบบ ลักษณะการพิมพ์ และตัวอักษรใช้แบบเดียวกับต้นฉบับงานวิจัย


Instructions to Authors

Copyright © Faculty of Public Health, Mahidol University 2015