กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์

คณะที่ปรึกษา

 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เทพนม  เมืองแมน

Prof.Dr.Debhanom Muangman

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี  พิชัยสนิธ

Emeritus Prof.Dr.Pensri Phichaisanit

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร  ปวะบุตร

Prof.Dr.Paichit Pawabutr

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  สุพันธุ์วณิช

Prof.Dr.Somchai Suphannavanich

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. แพทย์หญิงดุษณี  สุทธปรียาศรี

Emeritus Prof.Dr.Dusanee Suttapreyasri

ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์  สุพรรณทัสน์

Prof.Dr.Somjit Suphannatas

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์

Assoc.Prof.Dr.Porapan Punyaratanabandhu

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกานดา  วัฒโนภาส

Assoc.Prof.Dr.Kanda Vathanophas

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์

Assoc.Prof.Dr.Chalermchai Chaikittiporn

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา  จารุพูนผล

Assoc.Prof.Dr.Phittaya Charupoonphol

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ฟองสถิตย์กุล

Assoc.Prof.Dr.Prayoon Fongsatitkul

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์  ลักษมีจรัลกุล

Assoc.Prof.Pipat Luksamijarulkul

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี  ศรีใส
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assist.Prof.Dr.Siranee Sreesai
Mahidol University

บรรณาธิการรอง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ  มาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assist.Prof.Duangjai Malai
Mahidol University

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร. บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

Prof.Dr.Boontham Kijpredarborisuthi
Burapha University

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์
นักวิชาการอิสระ

Emeritus Prof.Dr.Sastri Saowakontha
Professor Emeritus

ศาสตราจารย์ ดร. วีณา  จีระแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prof.Dr.Veena Jirapaet
Chulalongkorn University

ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Prof.Dr.Piamsak Menasveta
Independent Commission on Environment and Health

ศาสตราจารย์อัญชลี  ตัณฑ์ศุภศิริ
นักวิชาการอิสระ

Prof.Unchalee Tansuphasiri
Professor Emeritus

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Prof.Dr.Supannee Promthet
Khonkaen University

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุวัตร  รุ่งพิสุทธิพงษ์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Prof.Dr.Anuvat Roongpisuthipong
Eastern Asia University

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof.Dr.Pimpan Silpasuwan
Mahidol University

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Emeritus Prof.Dr.Chutima Sirikulchayanonta
Mahidol University

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา  กิตติกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.Prof.Dr.Leera Kittigul
มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof.Dr.Nitin Kumar Tripathi
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

Prof.Dr.Nitin Kumar Tripathi
Asian Institute of Technology

รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์  สุนทรไชย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Assoc.Prof.Dr.Sarisak Soontornchai
Sukhothai Thammathirat Open University

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Assoc.Prof.Dr.Natchaporn Pichainarong
Mahasarakham University

รองศาสตราจารย์ ดร. นวรัตน์  สุวรรณผ่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.Prof.Dr.Nawarat Suwannapong
Mahidol University

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์  เจริญค้า
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.Prof.Dr.Naowarut Charoenca
Mahidol University

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม  นันทมงคลชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.Prof.Dr.Sutham Nanthamongkolchai
Mahidol University

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Assoc.Prof.Dr.Manirat Therawiwat
Mahidol University

ดร.สตีเฟ่น ลอริน ฮาแมนน์
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Dr.Stephen Lorin Hamann
Tobacco Control Research and Knowledge Management Center


คณะทำงานวารสาร

 

ศศิลักษณ์  บุญประเสริฐ

Sasiluck Boonprasert

กรกช  รามโกมุท

Korakot Ramkomut

วีณา  บุรวิชเกษตรกร

Weena Burawitkasetkron

วงเดือน  พัฒโก

Wongduen Patthako

วิภา  สุวรรณรักษา

Vipa Suwanraksa

ปาริฉัตร  บำรุงศรี

Parichut Bumrungsri

Copyright © Faculty of Public Health, Mahidol University 2015