หน้าหลัก

  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

   
  การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2560   
   

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2560

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2559

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2557

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2556

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2555

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2554

ข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2553

       
รายงานผลสำเร็จตามข้อตกลงฯ (PA) คณะศาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล