งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

 1.   แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 - 2562 (ฉบับปรับปรุง)
 2.   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
 3.   การกำหนดเป้าหมาย ผลผลิตตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555-2558
 4.   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 5.   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 6.   แบบรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 1.   แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560
 2.   แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  1.        1. แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  2.        2. คำอธิบายตัวชี้วัดประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  3. (ฉบับปรับปรุง วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
  4.      
    แบบฟอร์มคำขอตั้ังงบประมาณประจำปีีงบประมาณ 2560 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ระดับคณะ)
 3.   แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ระดับภาควิชา)
 4.   แบบฟอร์มติดตามโครงการ
 5.   แบบฟอร์มปิดโครงการ
 6.   แบบฟอร์มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์