รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปี 2561  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562  
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี  
 
เอกสาร “ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)”
วันพุธที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.
 
 
คำอธิบายประกอบตัวชี้วัดประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับเต็ม 3/4/2561)

 
 
แผนนโยบายระดับชาต  
 
PA - Visit 2561  
 
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 
คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561  
 
เอกสาร MU EdPEx Special Clinic#1 หมวด 3  
 
เอกสาร MU EdPEx Special Clinic#1 หมวด 6  
  ปฏิทินกิจกรรมงานแผนและระบบคุณภาพ
 
 

 
http://www.free-counter-plus.com
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2560 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126, 1119