ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล จัดงานสัมมนา "โครงการวิจัย การพัฒนาค่า Emission factor ของสารมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกที่ระบายจากยานพาหนะเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในภาคขนส่งของประเทศไทย" ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท
โดย รองศาสตราจารย์จรวยพร สุภาพ รองคณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา