ประชุมวิชาการ the 2nd CMU-MU Joint Symposium

2 - 5 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเดินทางไปพร้อม ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการ The 2nd CMU – MU Symposium with China Medical University (CMU) ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน ขอบคุณข้อมูล-ภาพ: FB Opinter Mahidol งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
สื่อสารองค์กร