734 ตึกหลัง...สานพลังสามัคคีสร้างสิ่งดี... รับปีใหม่ 2562

7 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานถวายสักการะพระภูมิชัยมงคลและถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ "734ตึกหลัง...สานพลังสามัคคีสร้างสิ่งดี...รับปีใหม่ 2562" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาอนามัยชุมชน ภาควิชาชีวสถิติ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสและบุคลากรของคณะร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร