คณะต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia Sarawak

7 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia (UNIMAS) ในการศึกษาดูงาน "Public Health Role of the Faculty in Thailand Health Care System" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
สื่อสารองค์กร