แลกเปลี่ยนเรียนรู้: บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้องฯ

7 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
สื่อสารองค์กร