Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

8 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 เรื่อง “การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย : การจัดการระบบการเงินและบัญชีโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร?” วิทยากรโดย คุณอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง คุุณวรพรรณ ชินฉลองพร หัวหน้าบริหารเงินทุนวิจัย และคุณศิราวัลย์ อัศวเมฆิน หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสนใจร่วมรับฟังจำนวนมาก จากนั้นภายในโครงการฯ จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยตีพิมพ์และ Citations ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร