ร่วมพิธีเปิด “อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร” คณะเภสัชศาสตร์

9 มกราคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีเปิด “อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อบัณฑิตสำหรับอนาคต” ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ ชั้น 5 อาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร