แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การรับทำวิจัยและการบริการทางวิชาการฯ

14 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การรับทำวิจัยและการบริการทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร