สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

14 มกราคม 2562

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) รอบที่ 1 (Portfolio) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร