อบรม:Reproductive Health and Health Promotion

14 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก University of Aisyiyah (UNISA), Yogyakarta, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "The 3rd International Practice (IPP) of Midwifery Graduate Program or Reproductive Health and Health Promotion in Thailand-FIELD EXPERIENCE" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ห้องกานดา วัฒโนภาส) ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สื่อสารองค์กร