ม.มหิดลจับมือกับจิสด้าเพื่อผลักดันการศึกษา วิจัย และด้านเทคโนโลยี

15 มกราคม 2562

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการร่วมลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา การวิจัยและด้านการบริการวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1
2
3
4
สื่อสารองค์กร