บรรยาย "ข้าราชการ/พนักงานราชการในยุคประเทศไทย4.0ฯ"

16 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์..สู่ตลาดแรงงาน 2019 (Resume ครั้งที่ 2) "ข้าราชการ/พนักงานราชการในยุคประเทศไทย 4.0 ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิลาสินี อินทวงศ์ และนางสาวพิมพ์บุญญา บุณยพิพิธ วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร