งานแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2561

16 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่เกียรติยศแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2561 ของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชา 13 ภาควิชา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สื่อสารองค์กร