พิธีเปิดอบรม"Management of Maternal and Neonatal emergencies"

17 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Makassar Health Polytechnic, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Management of Maternal and Neonatal emergencies" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร