พิธีปิดอบรม"Management of Maternal and Neonatal emergencies"

18 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "Management of Maternal and Neonatal emergencies" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 พร้อมกันนี้ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Health Science Makassar Health Polytechnic, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ที่ผ่านการอบรมระยะสั้นในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร