พิธีปิดอบรม: Reproductive Health and Health Promotion

21 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีการอบรมระยะสั้น หัวข้อ "The 3rd International Practice (IPP) of Midwifery Graduate Program or Reproductive Health and Health Promotion in Thailand-FIELD EXPERIENCE" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ และนักศึกษาจาก University of Aisyiyah (UNISA), Yogyakarta, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ห้องกานดา วัฒโนภาส) ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร