เยี่ยมชมคลินิกอาชีวเวชกรรม

23 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร ศิษย์เก่า และเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน เยี่ยมชมกิจการคลินิคอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยนางรังสิมา บำเพ็ญบุญ นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาพและข้อมูล: Facebook pimsurang kai

1
2
3
4
5
6
7
สื่อสารองค์กร