แนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562

23 มกราคม 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มี "แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา" ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นการแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอน แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แก่น้องนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยน้องนักศึกษาฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน และร่วมกิจกรรมตามบูธแต่ละหลักสูตร เป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพและข้อมูล: งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
สื่อสารองค์กร