แลกเปลี่ยนเรียนรู้:การดูแลสุขภาพและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย SKT

24 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ประสบความสำเร็จในการคุมเบาหวาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลสุขภาพและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วย SKT ตามแนวทางปฏิบัติของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก จากนั้น คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบเครือข่ายศิษย์เก่าที่ทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการในสถานประกอบการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพและข้อมูล: Facebook Pimsurang Kai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สื่อสารองค์กร