ปรึกษาหารือการวิจัยข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง

29 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นำโดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีวิทยาเขตอำนาจเจริญ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด นำโดย คุณศิวาพร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการด้าน QC/QA/R&D True Innovation Center นำโดย คุณปุริม คลิ้งทอง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ ผู้ชำนาญการอาวุโส ในการประชุมปรึกษาหารือการวิจัยข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
สื่อสารองค์กร