สำรวจภายในตัวตน คน' เป็นครู

29 มกราคม 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง..สำรวจภายในตัวตน คน' เป็นครู วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมฯ ดังกล่าวเพื่อใ้ห้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ทบทวนตัวตนในฐานะครู ได้พัฒนาด้านจิตใจให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการทำหน้าที่ "ครู" ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สื่อสารองค์กร