เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

30 มกราคม 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย เพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงโคนม รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนม ได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมถวายรายงานการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการผลิตนมอัดเม็ดเพื่อสุขภาพ” และอีกหนึ่งงานวิจัยคือเรื่อง “สมุนไพรกับการเสริมภูมิคุ้มกันกับการต้านการอักเสบในโคนม” โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก อ.ส.ค.และ สกว. ปี 2562 อีกก้าวของการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สื่อสารองค์กร