Occ Mahidol startup day ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

30 มกราคม 2562

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีโครงการ Occ Mahidol startup day ประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ และมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ โดยภายในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ "แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดทำวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup" วิทยากรโดย ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และการบรรยาย หัวข้อ "ประสบการณ์การ Pitching Startup ด้านความปลอดภัย" วิทยากรโดย ผู้แทนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
สื่อสารองค์กร