ข่าวแสดงความยินดี

   

ขอแสดงความยินดี
นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สาขาวิทยาศาสตร์

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร
และคณาจารย์จากภาควิชาอนามัยชุมชน

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
Popular Vote
ประเภทการนำเสนอ Poster Presentation
ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง กระบวนการจัดการด้านวิชาการในการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ และนางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 10 คนสุดท้ายจากหลักสูตร
"หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท PET" และ
"การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม จากใบชา จากยอดอ่อน 3 ใบบน
แตกยอดต่อเป็นสินค้า 31 รสชาติ
จำหน่ายทั่วไทยและทั่วโลก" เพื่อเข้าสู่การอบรมหลักสูตรพิเศษจาก
Ichitan Experience Academy
ซึ่งทำการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จากตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 70 คน
ในวันที่ 1 และ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-17.00 น.
ณ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมโรจนะ เฟส 3 จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมี อ.ดร.วศินา ทาเขียว และ อ.ดร.สมโชค กิตติสกุลนามเป็นผู้ดูแล


 
   

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศวะ มาลากรรณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560

จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญชรีย์ พัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560

จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ นายรวี เดชชัยพิทักษ์
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560

จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   

Congratulation to
Miss Wassanan Namtep
Master of Nursing Science Program in Occupational Health Nusing
from Department of Public Health Nusing ,
Faculty of Public Health, Mahidol University.

 
   

Congratulation for the
"Certificated of Outstanding Oral Presentation Award"
at Yonsei University, International Campus, Incheon, South Korea
Asst Prof Dr Naruemon Auemaneekul
from Department of Public Health Nursing,
Faculty of Public Health, Mahidol University.

 
   

Congratulation for the
"Certificated of Outstanding Oral Presentation Award"
at Yonsei University, International Campus, Incheon, South Korea
Ajchara Seeya
Master student from Department of Public Health Nursing,
Faculty of Public Health, Mahidol University.

 
   

ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวกัญชรีย์ พัฒนา
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัล #Miss #Mahidol #Popular #Vote
และ #Miss #Mahidol #Brand Ambassador 2017

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
และ ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ได้้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านอาหาร
เรื่อง "มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก"
ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 11
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
   

ขอแสดงความยินดีแด่
น.ส.วรัญญา พงษ์ไพบูลย์ ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
ได้รับรางวัล Popular vote ของโปสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร
ชื่อโครงการ: ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์ต่อคุณสมบัติ เชิงเคมีฟิสิกส์ และความสามารถในการย่อยแป้งข้าว
ในการประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3"
ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิดสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย"
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนันทิชา บุรี, นายพันธกานต์ สอนผา, นางสาวพิมพ์รวี กุสสลานุภาพ,
นางสาวสิรินทรา โวหารลึก
ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร FoSTAT-Quiz Bowl 2017
ได้ลำดับที่ 6 จาก 69 ทีมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

 
   

ขอแสดงความยินดี แด่.. นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน
นักศึกษา สด. (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัย: Cerebos Award 2016
ในการประชุมวิชาการ Cerebos Award Conference 2016
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ดูเพิ่มเติม

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโภชนวิทยา นางสาววรธร ป้อมเย็น
ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น"
ในงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ชื่อโครงการ การลดค่าดัชนีน้ำตาลในขนมกลีบลำดวนโดยใช้ข้าวกล้องสินเหล็กและแป้งลำข้าว
โดยมีผู้วิจัยคือ นางสาววรธร ป้อมเย็น
ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโภชนวิทยา นางสาวโปรดปราน ทาศิริ
ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย "ดีเด่น"
ในรูปแบบโปสเตอร์ และ popular vote 1 รางวัล จาก 101 โปสเตอร์
ในงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ชื่อโครงการ การพัฒนาเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รีมังสวิรัติที่มีโปรตีนสูงและพลังงาน
สูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน
โดยมีผู้วิจัยคือ นางสาวโปรดปราน ทาศิริ
ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FoSTAT - Nestl Quiz Bowl 2016

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิษา เตสะนัน
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัล Best Paper Award ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลคือ
Solidification/Stabilization of Nonvaluable Residue from Waste Printed Cricuit Board Assembly
จากการประชุมวิชาการนานาชาติ First International Conference on Science, Engineering & Environmental
ณ เมือง Tsu, Mie ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558

 
   

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ เลิศอัศวกร
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ YSEALI Generation: Environmental Advocacy Responsiblility and Teamwork
ที่ Siem Reap, Cambodia ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2558