สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

 
ประธานสภาอาจารย์ เลขาธิการสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
 
กรรมการสภาอาจารย์
 
รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
อาจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์ อาจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
อาจารย์ ประภัสสร เพ็ชรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทร์ ไชยกุล
อาจารย์ นันท์นภัส ภัคะมาน รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ อาจารย์ ศรัณญา เบญจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ดร. อัจฉรา วรารักษ์
 
อาจารย์ เด่นศักดิ์ ยกยอน  
.............................................................................................................................................................................................................................