คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
E-Mail: chanuantong.tan@mahidol.ac.th

...........................................................................................................................................................................................................................
 

รองคณบดี
ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล
E-Mail: leera.kit@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช
E-Mail: ktharadol@gmail.com
 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น
E-Mail: sunee.lag@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
E-Mail: chakrit.hir@mahidol.ac.th
 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
E-Mail: tsilawan@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม
E-Mail: angsana.boo@mahidol.ac.th
 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล
E-Mail: ajarnpuk@yahoo.com, mathuros.tip@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิสา มหาสันทนะ
E-Mail: suwisa.mah@mahidol.ac.th
 
...........................................................................................................................................................................................................................
หน้า 1 จาก 3