คณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


คณบดี
รศ.ดร.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล
E-Mail: prayoon.fon@mahidol.ac.th


รองคณบดี
ผศ.ดร. บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
E-Mail: bunyarit.pan@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์
E-Mail: bhusita.int@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
E-Mail: pipat.luk@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ขวัญใจ  อำนาจสัตย์ซื่อ
E-Mail: kwanjai.amn@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
E-Mail: chakrit.hir@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
ดร.เชต ใจกัลยา
E-Mail: chate.jai@mahidol.ac.th
   
...........................................................................................................................................................................................................................
หน้า 1 จาก 3